NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Studie verbinding almere schiphol onvolledig

21 februari 2006

De studie van Rijkswaterstaat naar de alternatieven en varianten voor een verbinding tussen Almere en Schiphol is onvolledig, zo stelt Natuurmonumenten in een reactie. Bij het alternatief dat de A6 met de A9 verbindt is slechts gekozen voor het uitwerken van twee varianten: bovengrondse aanleg en het boren van een korte tunnel. De variant van een lange tunnel, die voor het kwetsbare Naardermeer mogelijk minder schadelijk is, wordt niet gepresenteerd. Verder hebben openbaar vervoer en spitsheffing niet dezelfde aandacht gekregen als uitbreiding van de weginfrastructuur. Hierdoor is de onvermijdelijkheid waarmee investeringen in wegen worden gepresenteerd niet geloofwaardig, aldus Natuurmonumenten. Een zorgvuldige vergelijking van kosten en baten tussen de verschillende alternatieven is onmogelijk, omdat de milieu-effecten in het kosten-batenoverzicht niet in geld zijn uitgedrukt. Ook betreurt Natuurmonumenten het dat er bij het alternatief van het uitbreiden en verdiepen van de Gaasperdammerweg niet gekeken is naar de winst die zou kunnen worden geboekt door het aanbrengen van overkappingen, eventueel in combinatie met het toepassen van technologie om uitlaatgassen te zuiveren in tunnels.

Aanslag op Naardermeer
"Indien wordt gekozen voor het aanleggen van een korte tunnel om A6 en A9 met elkaar te verbinden, is dat een aanslag op het kwetsbare Naardermeer", zo stelt Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur van Natuurmonumenten. "In dat geval zou er vlakbij het Naardermeer een bouwput worden aangelegd die jarenlang drooggemalen moet worden. Dat brengt onaanvaardbare risico's met zich mee voor de waterhuishouding van het Naardermeer. Dat hebben onafhankelijke experts op het gebied van tunnelbouw ook herhaaldelijk benadrukt. De kwetsbare natuur in dit oudste beschermde natuurgebied van ons land wordt dan onherstelbaar aangetast. Dat is voor Natuurmonumenten onbespreekbaar. Het is ondenkbaar dat wij toestaan dat er zo'n groot risico wordt genomen met het Naardermeer 100 jaar nadat Jac. P. Thijsse het heeft gered van een toekomst als vuilstort. De vele miljoenen overheidsgeld die sinds begin jaren negentig in het herstelplan Naardermeer zijn gestoken zouden dan overigens ook weggegooid geld zijn", zo zegt De Graeff. "De hydrologische risico's in de aanlegfase van een tunnel ontbreken trouwens in de studie".

Korte tunnel blokkade voor natuur
Bij de keuze voor een korte tunnel zou over een traject van 1,5 km een bovengrondse weg het gebied rond het Naardermeer doorsnijden. Dat gebied behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is noodzakelijk om de bufferzone die rond het Naardermeer wordt gerealiseerd te kunnen afronden. Deze bufferzone zorgt ervoor dat het water uit het Naardermeer niet weglekt naar de omgeving, die een lager waterpeil heeft. Daarnaast fungeert die bufferzone zelf als kostbaar natuurgebied. Aan de zuidkant van het Naardermeer is de enkele jaren geleden als bufferzone ingerichte Bovenmeent inmiddels een van de meest bijzondere vogelgebieden van de Gooi- en Vechtstreek geworden. Onder meer de grote zilverreiger voelt zich er goed thuis. Aanleg van een korte tunnel maakt het onmogelijk om de bufferzone rond het Naardermeer compleet te maken. Zowel voor de korte tunnel als voor de variant van een lange tunnel, die ten noorden van het knooppunt Muiderberg zou worden aangelegd, geldt dat de risico's voor de waterhuishouding van het Naardermeer en omgeving nog onvoldoende in kaart zijn gebracht. Dat vindt Natuurmonumenten een tekortkoming.

Voorkeur verbeteren wegen
Als investeren in het wegennetwerk onvermijdelijk blijkt, blijft Natuurmonumenten voorstander van het alternatief waarin de bestaande wegen worden verbreed en verdiept (en eventueel overkluisd - in Amsterdam Zuid-Oost). In dat scenario worden er geen onnodige risico's genomen met het Naardermeer, kan de aanleg van de bufferzone rond het Naardermeer worden voltooid en blijft het open karakter van de Gein en Vechtstreek (onderdeel Groene Hart) behouden. Tevens kan de realisatie van de Natte As, een verbinding tussen de natte natuur van de Gooi en Vechtstreek en het IJmeer, dan doorgang vinden en zelfs worden vergemakkelijkt, onder meer door de in dat alternatief geplande aanleg van een aquaduct.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet