NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijk stelt agenda voor Vitaal Platteland vast

23 februari 2006

Er ligt een nieuw Meerjarenprogramma Vitaal Platteland. In dit Meerjarenprogramma 2007 - 2013 staan de rijksdoelen voor natuur, recreatie, landschap, landbouw, bodem, water, reconstructie van de zandgebieden en sociaal-economische vitalisering en de bijbehorende middelen voor de periode 2007-2013. De uitvoering van het Meerjarenprogramma ligt voor het grootste deel in handen van de provincies. Zij hebben onder meer door het 'Investeringsbudget Landelijk Gebied' de sleutel in handen voor de uitvoering. Vanuit het Rijk wordt er in zeven jaar EUR 3,2 miljard besteed aan de verschillende acties. Daar bovenop komt geld beschikbaar uit het Europees Plattelandsfonds en de Europese Structuurfondsen. Ook de provincies, waterschappen en gemeenten dragen bij aan een Vitaal Platteland. De agenda Vitaal Platteland bevat rijksdoelen zoals de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, verbetering van de concurrentiepositie van de landbouw, meer en verschillende mogelijkheden voor recreatie, behouden van de 20 Nationale Landschappen en verbeteren van het milieu zoals de bodem- en waterkwaliteit.

De komende maanden zullen de provincies en het rijk de meerjarenprogramma's van het Rijk en de provinciale meerjarenprogramma's op elkaar afstemmen. De rijksdoelen worden in deze provinciale meerjarenprogramma's ge´ntegreerd en bevatten concrete acties om ook de rijksdoelen te realiseren. Deze plannen worden opgesteld na consultatie van gemeenten, waterschappen en relevante maatschappelijke partijen. Het is de bedoeling dat voor de zomer er 7- jarige bestuursovereenkomsten tussen het rijk en elke afzonderlijke provincie worden gemaakt over te leveren prestaties tussen 2007 en 2013.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet