NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanleg acht faunapassages provincie Utrecht

28 februari 2006

De provincie Utrecht gaat in de zomer acht faunapassages aanleggen voor kleine zoogdieren. Op die manier kunnen deze dieren zich veilig in het gebied verplaatsen, zonder doodgereden te worden. De passages komen in de gemeenten De Bilt, Nieuwegein en Houten en op de Utrechtse Heuvelrug, ten zuiden van Langbroek. Zij maken deel uit van een stelsel van samenhangende faunapassages dat er ook op langere termijn voor moet zorgen dat de diverse diersoorten in Utrecht behouden blijven. De negatieve effecten van wegen op de natuur wordt daarmee voor een deel ondervangen.

Bedreigde dassen
De acht faunapassages zijn bedoeld voor kleine zoogdieren zoals das, wezel en bunzing, maar ook de ringslang maakt er soms gebruik van. De provincie legt ze aan om de passeerbaarheid van wegen voor deze dieren in het wild te verbeteren. Het gaat daarbij om plaatsen waar veel dieren de weg oversteken of waar het om bijzondere soorten gaat die dreigen uit te sterven, zoals de das en de ringslang. Een faunapassage is een buis onder de weg door of een looprichel onder een brug door.

Netwerk voor dieren
De provincie en andere partijen zoals rijk, gemeenten, gebiedsorganisaties zoals de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en waterschappen leggen jaarlijks faunapassages aan bij wegen en bruggen. Zorgvuldige afstemming zorgt ervoor dat de passages goed op elkaar aansluiten en in het verlengde van de passages zijn ecologische verbindingszones gerealiseerd of in voorbereiding. De verbindingszones bestaan uit natuuroevers langs watergangen of houtsingels en houtwallen. Op deze wijze ontstaat er een heel netwerk van verbindingen tussen natuurgebieden. De negatieve effecten van wegen op de natuur wordt daarmee voor een deel ondervangen.

Uitvoering
De acht faunapassages die in de zomer van 2006 worden aangelegd, bestaan uit metalen buizen die onder de weg worden doorgeperst. Bij bruggen gaat het om brede looprichels onder de bruggen door. Het verkeer zal weinig of geen hinder ondervinden van de aanleg. De buizen komen in de wegberm uit die op die plaatsen gedeeltelijk zal worden verlaagd en voorzien van rasters. Deze rasters zorgen ervoor dat de dieren naar de buizen worden geleid en niet gelijkvloers de weg oversteken. De geraamde kosten voor aanleg bedragen ruim 170 duizend euro.

Vervolg
Het is de taak van de wegbeheerders om de faunapassages regelmatig schoon te maken. Na enige tijd zal onderzoek worden gedaan naar het gebruik van de acht passages. Door voldoende vooronderzoek en een goede locatiekeuze verwacht de provincie dat de acht faunapassages regelmatig gebruikt zullen worden. Ook in de komende jaren zal de provincie regelmatig faunapassages aanleggen voor kleine zoogdieren. Streven is om er in 2015 ongeveer zestig gerealiseerd te hebben.

Het overzichtskaartje

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet