NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Handleiding bestemmingsplannen: meer focus op ruimtelijke kwaliteit

28 februari 2006

De nieuwe Handleiding bestemmingsplannen biedt gemeenten meer mogelijkheden eigen keuzes te maken bij ruimtelijke plannen. Ook richt de handleiding zich niet enkel op het voorkomen van ongewenste situaties, maar tevens op het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit. Nieuw is ook dat de handleiding geldt voor zowel landelijk gebied als stedelijk gebied. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht stellen de nieuwe Handleiding bestemmingsplannen vast op 28 februari 2006.

Het Streekplan en de nieuwe Handleiding bestemmingsplannen vormen samen het kader voor de beoordeling van gemeentelijke ruimtelijke plannen. Het streekplan is het algemene toetsingskader, de handleiding is een nadere uitwerking en verfijning daarvan. De handleiding biedt ten opzichte van de vorige versie veel meer algemene richtlijnen en legt veel minder zaken concreet vast. De provincie richt zich meer op het totaalbeeld waarbij de gemeente de ruimte krijgt om goed onderbouwd, eigen ruimtelijk beleid te formuleren. Een gemeente kan daarmee ook afwijken van door de provincie vastgelegde maximale inhouds- en oppervlaktematen. Bij deze nieuwe werkwijze past ook dat de provincie meer vooraf betrokken is en waar mogelijk bijstuurt en veel minder in de traditionele rol van toetser achteraf.

Er is aandacht voor zorgvuldig en intensief ruimtegebruik, de mobiliteitstoets, de ecologische- en de cultuurhistorische hoofdstructuur. Ook is er nog steeds veel aandacht voor nevenfuncties en vervolgfuncties op agrarische bouwpercelen, zoals de 'ruimte voor ruimteregeling' en de regeling voor functiewijziging. Door meer te sturen op basis van kwalitatieve criteria zoals cultuurhistorie, landschap en natuur is er meer ruimte voor eigen gemeentebeleid en maatwerk. Een gemeente kan bijvoorbeeld op basis van een landschappelijke analyse, eigen beleid opnemen over maatvoering van woningen en bijgebouwen.

De Handleiding bestemmingsplannen is vanaf week 10 te downloaden van de provinciale website.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet