NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie wijst bouwlocaties aan in regio Waterland

2 maart 2006

In de regio Waterland mogen tot 2020 zesduizend nieuwe woningen worden gebouwd waarvan een deel buiten bestaand stedelijk gebied. Er komen woningen in onder andere de landelijke gebieden van Broek in Waterland, Ilpendam-Noord, Marken, Middenbeemster, Neck, Purmerland en Oosthuizen. Voorwaarde bij de bouw is het behoud van cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Dat staat in de streekplanuitwerking Waterlands Wonen die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 28 februari hebben vastgesteld.

Gedeputeerde ruimtelijke ordening Ton Hooijmaijers ziet deze streekplanuitwerking als een grote stap voorwaarts in het dilemma tussen behoud en ontwikkeling. "Bouwen in kwetsbare gebieden leek altijd onmogelijk. Bij het uitwerken van het streekplan Waterlands Wonen is zorgvuldig onderzocht hoe ruimtelijke ontwikkeling wel hand in hand kan gaan met behoud van natuur en cultuurhistorische waarden van een gebied."

Provinciale staten hebben bij vaststelling van het streekplan Noord-Holland Zuid in 2003 een aanzet gegeven voor gespreid bouwen in landelijk gebied. Tot nu toe zaten die gebieden op slot en werd uitsluitend geconcentreerd gebouwd in grotere kernen om zo het landschap te sparen. Gebleken is echter dat door gebrek aan vernieuwing en verjonging, de kleine kernen in deze regio hun leefbaarheid verliezen. De nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de leefbaarheid van de kernen, de vitaliteit van het platteland en de identiteit van Waterland voor landschap, cultuurhistorie en natuur. Om de kwaliteit van de cultuurhistorisch waardevolle landschappen te waarborgen vraagt de provincie de gemeenten bij het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties een beeldkwaliteitsplan op te stellen gekoppeld aan kwaliteitscriteria.

In de regio Waterland zullen tweeduizend woningen binnen bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd. De overige woningen zullen worden gebouwd op nieuwe locaties. In het streekplan Noord-Holland Zuid is dat al voorzien voor de Zuidpolder bij Edam-Volendam waar 1050 woningen komen. Verder zullen er 450 woningen gebouwd worden in Zuidoostbeemster en 740 in Lange Weeren bij Edam-Volendam. Het restant wordt gespreid gebouwd in de regio Waterland. Daartoe heeft de provincie in samenwerking met de gemeenten de volgende locaties toegewezen: Middenbeemster (240), Purmerland (40), Marken (90), Broek in Waterland Z.O. (50), Ilpendam-Noord (80), Neck (60) en Oosthuizen (200). Daarnaast biedt de streekplanuitwerking mogelijkheden voor de ontwikkeling van kleinschalige woningbouwlocaties in de regio.

Provinciale staten hebben eind januari een advies over het uitwerkingsplan Waterlands Wonen uitgebracht aan gedeputeerde staten. Op basis van dit advies is de bouwopgave voor Ilpendam verlaagd van 150 naar 80 woningen en is het aantal te bouwen woningen voor Middenbeemster verhoogd van 170 naar 240.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet