NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimteclaim bedrijventerreinen Oude Rijnzone omlaag

15 februari 2006

Gebruik verouderde bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone beter zodat het landschap wordt gespaard en begin een nieuw onderzoek over de toekomst van de Gnephoek. Twynstra Gudde adviseert dit aan opdrachtgever Stuurgroep Oude Rijnzone. Verstandig, vindt Milieudefensie, omdat alleen zo de mooie groengebieden in het Groene Hart gespaard blijven. Milieudefensie roept de stuurgroep Oude Rijnzone op om de Ontwerp Transformatievisie Oude Rijnzone aan te passen op basis van het advies van Twynstra Gudde. De ruimteclaim voor nieuwe bedrijventerreinen kan dan van 150 naar 50 hectare. En de Gnephoek kan open en groen blijven.

In het rapport 'Naar een realisatiestrategie voor de Oude Rijnzone' stelt adviesbureau Twynstra Gudde: 'Gezien het streven om, zeker in het Groene Hart, zuinig met ruimte om te gaan, wordt voorgesteld in kaart te brengen welke inzet geleverd moet worden om tot een hoger ambitieniveau [van herstructurering] te komen. Het beoogde doel is om, eventueel via een pilot project, de herstructurering veel intensiever aan te pakken.'

Slechts 50 hectare nodig
Milieudefensie roept de stuurgroep op dit advies onverkort over te nemen. Door hoog in te zetten op herontwikkeling en intensivering van bestaande bedrijventerreinen, kan de ruimteclaim voor nieuwe terreinen omlaag van 150 hectare naar 50 hectare. Dat blijkt ook uit eerdere berekeningen van STOGO onderzoek+advies.

Eerst onderzoek
Twynstra Gudde stelt ook dat er geen duidelijke uitspraken mogelijk zijn over de behoefte aan ruimte voor woningen en bedrijventerreinen in de Gnephoek. Daarom adviseert het adviesbureau om nog niet met de gebiedsuitwerking voor de Gnephoek te beginnen, maar eerst onderzoek uit te voeren naar de toekomst van het gebied.

Bebouwing Gnephoek niet nodig
Milieudefensie ondersteunt de aanbevelingen en pleit voor een glashelder uitgangspunt voor onderzoek dat recht doet aan de waarde van het landschap: de eis van de Nota Ruimte dat binnen Nationale Landschappen ruimte is 'voor hoogstens de eigen bevolkingsgroei (migratiesaldo nul)'. De Gnephoek kan dan niet dienen als overloopgebied voor het tekort aan bouwgrond in de Haarlemmermeer/Bollenstreek. Zonder een claim van elders uit de Randstad ziet Milieudefensie geen enkele noodzaak voor bebouwing van de Gnephoek.

'De waarde van de Gnephoek als mooi landschap moet het uitgangspunt zijn, niet de winstgevendheid,' vindt Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet