NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Afspraken over tientallen waterprojecten gelderse vallei en utrecht-oost

16 februari 2006

De provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei & Eem gaan concrete afspraken maken over tientallen waterprojecten in de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost. Gedeputeerde Staten van Gelderland en het Dagelijks Bestuur van Waterschap Vallei & Eem hebben dit al vastgelegd in de concept-Overeenkomst waterthema's Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. Gedeputeerde Staten van Utrecht nemen hierover eind februari nog een besluit. Het Algemeen Bestuur van het waterschap bespreekt de overeenkomst op 23 februari. Met deze afspraken is tot 2015 een investering van naar schatting 117 miljoen euro gemoeid. Bij uitvoering van deze afspraken worden vrijwel alle waterprojecten uit het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost gerealiseerd.

Het gaat om waterprojecten op het terrein van waterberging, beekherstel, aanleg van natuurvriendelijke oevers, verdroging en rioolwaterzuivering. Belangrijk onderdeel van de afspraken is dat Waterschap Vallei & Eem alle zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties die op de randmeren lozen aanpast. Door de bouw van extra zogenoemde defosfateringsinstallaties in de vorm van zandfilters komt er veel minder fosfaat op het Eemmeer terecht. Hierdoor moet de waterkwaliteit in de Gelderse Vallei en het Eemmeer in 2015 fors verbeterd zijn. Een ander belangrijk resultaat van dit 'waterakkoord' is dat de aanleg van de zogenoemde natte ecologische verbindingszones (evz) is veiliggesteld. De natte evz's zijn natuurstroken langs beken en andere waterlopen die natuurgebieden met elkaar verbinden. De aanleg van deze evz's dreigde met name in Gelderland door bezuinigingen bij het Rijk in de knel te komen, maar wordt dankzij deze meerjarenafspraak toch gerealiseerd.

Miljoeneninvestering
De tientallen projecten die de komende jaren in het reconstructiegebied in uitvoering komen, worden gefinancierd door het Rijk (32 procent), provincie Utrecht (15 procent), provincie Gelderland (14 procent) en Waterschap Vallei & Eem (38 procent) en overige partijen, zoals gemeenten en particulieren (1 procent). Door de provincies zijn de benodigde bedragen al tot en met 2007 beschikbaar gesteld. Voor de periode daarna zijn afspraken met het Rijk in voorbereiding. Met deze afspraken sorteren de betrokken partijen voor op de komst van een nieuwe financieringsstructuur voor het landelijk gebied: het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) dat per 1 januari 2007 wordt ingevoerd. De praktische uitvoering van de waterprojecten uit het reconstructieplan gebeurt in hoofdzaak door het waterschap. Het werkt hierbij nauw samen met de Stuurgroep Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost, bestaande uit de twee gedeputeerden van de provincies Gelderland en Utrecht en de voorzitter van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV). De totstandkoming van de meerjarenafspraak over de waterthema's is ondersteund door de SVGV. Deze stichting is ook betrokken bij enkele onderdelen van de uitvoering van dit waterakkoord.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet