NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderland investeert in 2006 bijna 5 miljoen in cultuurhistorische projecten

15 februari 2006

Gedeputeerde Staten hebben het 'Belvoir' jaarprogramma voor 2006 vastgesteld. Hiermee is een investering van 4,4 miljoen euro gemoeid in verschillende cultuurhistorische programma's en projecten.
De provincie heeft vorig jaar met de nota Belvoir 2 het cultuurhistorische beleid voor de periode 2005-2008 vastgesteld. In deze nota is de provincie verdeeld in 10 verschillende gebieden, ieder met een eigen cultuurhistorische 'identiteit'. Met het vaststellen van het jaarprogramma 2006 is een keuze gemaakt voor het ondersteunen van die programma's en projecten die concreet bijdragen aan de versterking en ontwikkeling van de cultuurhistorische identiteiten van de 10 verschillende gebieden.
Via het Cultuurfonds voor Monumenten in Gelderland wordt in 2006 nog eens een investering van 1,1 miljoen euro gerealiseerd in duurzame instandhouding van cultuurhistorische waarden. De helft van deze 1,1 miljoen wordt opgebracht door de provincie, de andere helft door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het jaar 2006 is het eerste 'volle' uitvoeringsjaar van de nieuwe beleidsperiode. In deze periode ligt het accent op het gebiedsgericht en uitvoeringsgericht beleid. Voor elk van de 10 'identiteits'-gebieden zijn op basis van de daar aanwezige kwaliteiten doelstellingen geformuleerd. Bij de toekenning van de financiële middelen aan de projecten zijn deze doelstellingen het beoordelingscriterium geweest.

Projecten
In totaal zijn 34 specifieke projecten (versterking en ontwikkeling) in het jaarprogramma opgenomen. Daarnaast wordt in ieder gebied een bedrag geďnvesteerd voor duurzame instandhouding (onderhoud/restauratie) van diverse waardevolle cultuurhistorische objecten. Het gaat om zeer uiteenlopende projecten, variërend van de ijskelder in Park Sonsbeek in Arnhem tot de herinrichting van de woonwijk Vogelenzang in de binnenstad van Zaltbommel en van een depot voor historische bouwfragmenten tot een project van cultuurhistorie en toerisme op de Veluwe.

Twee in het oog springende projecten zijn:
Terwoldse Bandijk
Binnen het project de Terwoldse Bandijk in het gebied De IJsselvallei neemt een groot aantal eigenaren van landerijen en gebouwen initiatieven om het karakter van het gebied te versterken. Het gaat dan zowel om het restaureren en herbestemmen van boerderijen en landhuizen als om de erfbeplanting, hoogstamfruit en het aanzien van het landschap. Een deel van het project is in 2005 al gerealiseerd, een ander deel komt in 2006 tot uitvoering. Dit project krijgt in 2006 een provinciale bijdrage van € 75.000,--. De totale kosten voor 2006 bedragen € 200.000,--.

Limes
Limes, de noordelijke grens van het voormalige Romeinse Rijk, loopt dwars door het Rivierengebied en is onderdeel van de grens die tot in Duitsland en Engeland doorloopt. Het Duitse en Engelse deel van de Limes staat al op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Eind vorig jaar hebben provincie, KAN en ministerie de Limes Codex ondertekend, een intentieverklaring voor het behoud van het Nederlandse deel van de Limes. Gezamenlijk zullen een groot aantal activiteiten worden ontwikkeld, o.a. gericht op publiciteit, om zo de bekendheid van en het draagvlak voor de Limes te vergroten. Zo zal in 2006 een Limes-dag worden georganiseerd, een groot publieksevenement. Verder wordt gedacht aan educatieve programma's en lespakketten, toeristische activiteiten, zoals fietsroutes. Om de verschillende activiteiten op het Gelderse niveau inhoudelijk en kwalitatief te verbinden wordt momenteel een Masterplan ontwikkeld. In totaliteit wordt in 2006 een bedrag geďnvesteerd van € 1.740.000,--, waarvan € 100.000,-- Belvoir-geld is.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet