NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GS Fryslân steunt aanpak gebiedsontwikkeling Dongeradeel

16 februari 2006 Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de startnotitie voor de Integrale gebiedsontwikkeling Dongeradeel vastgesteld en een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld voor de eerste fase van het project. In Dongeradeel wordt een nieuwe werkwijze toegepast om de structuur van de landbouw in het gebied te verbeteren en tegelijkertijd wensen op het gebied van natuur, water, recreatie en de leefbaarheid van het platteland te realiseren. Gedeputeerde Anita Andriesen: 'Met deze vernieuwende aanpak, waarbij de streek nauw betrokken wordt, is deze gemeente een voorbeeld voor andere gebieden in Fryslân.'

In de eerste fase van het project vindt een brede inventarisatie plaats van de wensen van alle betrokkenen in de streek. Tijdens de informatiebijeenkomst voor de agrarische sector in januari jl. , met zo'n 200 aanwezigen, bleek er groot draagvlak voor het project te zijn. Binnenkort vindt er een vergelijkbare bijeenkomst voor overige partijen (o.a. dorpsbelangen, ondernemers, natuurorganisaties) uit het gebied plaats. De agrarische sector wordt op bedrijfsniveau ondervraagd over hun toekomstbeeld en de bijbehorende inrichtingswensen. Deze vraag wordt ook aan de andere partijen in het gebied voorgelegd. Deze informatie wordt verwerkt in een Programma van Aanpak. Dit programma wordt na de zomer aan alle betrokken partijen en sectoren voorgelegd. Als er dan opnieuw breed draagvlak is om de uitvoering van het project starten, wordt er een gebiedscommissie ingesteld voor de uitvoering van het programma.

Uit het Landbouwstructuuronderzoek, dat vorig jaar is verschenen, blijkt dat Noord-Fryslân een sterke landbouwsector kent, maar dat schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging een nadelige invloed heeft op de landbouwstructuur. Een aanbeveling was het starten van een pilot ter ontwikkeling van een pro-actieve werkwijze, die erop gericht is verkavelingproblemen door schaalvergroting te voorkomen in plaats van achteraf op te lossen. De gemeente Dongeradeel en de LTO-afdeling zochten ook naar mogelijkheden om de landbouw in het gebied te versterken. Gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, LTO-Noord hebben vanuit deze invalshoek de handen ineen geslagen en een project voor Integrale gebiedsontwikkeling in Dongeradeel opgestart. De gevolgen voor de landbouwstructuur kunnen bijvoorbeeld worden opgevangen door verbetering van de verkaveling, ontsluiting en waterbeheersing. Daarnaast zijn er in Dongeradeel kansen voor versterking van andere functies, zoals recreatie, water, cultuurhistorische ontwikkeling, natuur en plattelandsontwikkeling. Om die reden zijn ook natuurbeschermingsorganisatie(s) en dorpsbelangen als partners bij dit project betrokken. Verschillende doelen kunnen elkaar versterken door deze wensen en kansen integraal en projectmatig te benutten.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet