NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bezwarencommissie positief over nieuwe aanpak rapen kievitseieren

15 februari 2006

De externe bezwarencommissie van de provincie Fryslân heeft op 14 februari 2006 positief gereageerd op de nieuwe aanpak voor het rapen van kievitseieren. De provincie is van plan aan de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) een nieuwe ontheffing te verlenen voor twee jaar, en het raapseizoen acht dagen in te korten. Tot en met 31 maart in plaats van tot en met 8 april. Het hoofdbestuur van de BFVW heeft laten weten gebruik te willen maken van de nieuwe ontheffing.

Gedeputeerde Anita Andriesen is blij met het advies van de externe bezwarencommissie: 'Het is het eerste juridische oordeel over de nieuwe opzet van de ontheffing. We zullen ons zeker nog voor meer rechters moeten verdedigen, Faunabescherming heeft al aangekondigd opnieuw naar de rechtbank Leeuwarden en naar de Raad van State te zullen gaan. Uit het oordeel van de bezwarencommissie blijkt echter dat we op het goede spoor zitten. We kunnen in ieder geval vóór het nieuwe seizoen een nieuwe ontheffing afgeven en zo onze belofte waarmaken om zoveel mogelijk van de Friese traditie overeind te houden.'

Eerder hebben zowel de Rechtbank Leeuwarden (maart 2005) als de Raad van State (december 2005) negatief geoordeeld over de eerste ontheffing die de provincie aan de BFVW had gegeven. Het hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden was door de provincie zelf ingesteld, om van de hoogste rechter inhoudelijk richting te krijgen hoe de nieuwe ontheffing kan worden aangepast. De uitspraak van de Raad van State van begin december 2005 heeft de provincie op belangrijke punten in het gelijk gesteld: kievitseieren rapen hoeft niet strijdig te zijn met de Vogelrichtlijn, erkenning van het Friese model en erkenning van de BFVW als deskundig samenwerkingsorgaan voor weidevogelbescherming aan wie de provincie de ontheffing mag verlenen.

De Raad van State gaf echter ook aan dat de provincie drie uitvoeringszaken beter moet regelen: niet iedereen mag in het veld zijn, dat worden nu de leden van de BFVW die een nazorgpas hebben. Tweede punt is dat de provincie zelf een 'passende beoordeling' moet doen volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn voor de speciale natuurbeschermingszones. De provincie heeft nu besloten het rapen in die gebieden vooralsnog niet langer toe te staan. Tenslotte moet de provincie aantonen dat het rapen van eieren geen negatief effect op de Friese kievitenpopulatie heeft. De provincie hanteert voorlopig het Europese criterium van de Vogelrichtlijn van 1% van de jaarlijkse natuurlijke sterfte, om te waarborgen dat het rapen van kievitseieren geen afbreuk doet aan de Friese kievitenpopulatie. Om hieraan te voldoen wordt het raapseizoen met acht dagen ingekort: tot en met 31 maart in plaats van tot en met 8 april.

De externe bezwarencommissie heeft de provincie op deze drie aangepaste punten en op de onderliggende berekeningen en argumentatie in het gelijk gesteld. Wel vindt de commissie dat de provincie toch een maximum van 15 eieren per persoon aangeven, dat zal de provincie in de nieuwe ontheffing ook doen. Het advies van de bezwarencommissie zal de komende weken worden voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten, dat vervolgens formeel zal besluiten over de nieuwe ontheffing aan de BFVW voor het rapen van kievitseieren.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet