NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim € 5 miljoen extra voor verplaatsing varkens- en kippenbedrijven in Limburg

15 februari 2006

In Noord- en Midden-Limburg kunnen 28 intensieve veehouderijbedrijven verhuizen naar landbouwontwikkelingsgebieden. Deze bedrijven liggen nu vlakbij kwetsbare natuur, in zogeheten extensiveringsgebieden. Ondernemers werden uitgedaagd zich in te schrijven voor de verplaatsingsregeling die Gedeputeerde Staten eind 2005 hadden opengesteld. De respons hierop overtreft de verwachtingen. GS zien zoveel winst in de uitvoering van de regeling dat zij hun eerder op € 11,9 miljoen gestelde investeringsplafond met ruim € 5 miljoen verhogen tot € 17,2 miljoen.

De aanpak maakt deel uit van het provinciaal beleidsthema 'Ruimte voor Limburg'. Gedeputeerde Ger Driessen sprak bij het openstellen van de regeling al van "een forse impuls voor het hart van de Reconstructie van Noord- en Midden-Limburg: het verplaatsen van varkens- en kippenbedrijven". Die impuls pakt nu dus nóg forser uit. Als alle nu voorgenomen verplaatsingen uiterlijk 2009 een feit zijn, dan zijn de reconstructiedoelen voor de verplaatsing van de intensieve veehouderij uit extensiverings­gebieden ruimschoots gehaald. De 28 ondernemers die zich hebben aangemeld en zijn geselecteerd, hebben nu in totaal 36 locaties. Door verplaatsing krijgen zij de mogelijkheid om door te groeien op nieuwe, moderne bedrijven in daarvoor aangewezen landbouwontwikkelings­gebieden.

De regeling heeft niet alleen belangrijke voordelen voor de landbouwsector. Door de verplaatsing vermindert ook de neerslag van ammoniak in kwetsbare natuur­gebieden als de Tungelerwallen bij Weert, Nationaal Park de Maasduinen en de Meerselsche Peel (Ysselsteyn). Verder resulteert de verplaatsing in de sloop van 80.000 m2 ontsierende oude stallen en de realisatie van 44 ha Ecologische Hoofdstructuur.

Gemeenten
In het najaar van 2005 hebben zich 32 ondernemers aangemeld voor deze reconstructie­regeling, die via beleids- en subsidieregels voorziet in een extra financiële steun van maximaal € 1 miljoen per bedrijfsverplaatsing. Een viertal bedrijven bleek niet te voldoen aan de inhoudelijke criteria van de regeling. De overige 28 bedrijven krijgen door verhoging van het investeringsplafond met ruim € 5 miljoen tot € 17,2 miljoen de gelegenheid nog dit jaar een verkoopovereenkomst te sluiten. De verplaatsing moet uiterlijk eind 2009 te zijn afgerond.

Ondernemers die deelnemen aan de regeling moeten een nieuwe bedrijfslocatie zoeken in een Landbouwontwikkelingsgebied. Bij de aanwijzing van deze gebieden spelen gemeenten een cruciale rol, zowel in planologische zin als voor de milieuvergunningen. Daarom volgt begin maart een informatiebijeenkomst voor gemeenten over hun rol in dit traject. Over de kansen die plattelandsontwikkeling in bredere zin biedt voor gemeenten vindt vandaag ook een seminar plaats voor gemeentebestuurders. Centraal daarin staan aspecten als samenwerking en rolverdeling in de uitvoering.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet