NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veerman legt drie gedragscodes Flora- en Faunawet ter inzage

15 februari 2006

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag drie gedragscodes ter inzage gelegd, van de gemeente Leiden, de Unie van Waterschappen en RECRON en HISWA. In de gedragscodes geven de partijen zelf aan op welke manier soortenbescherming wordt ingepast in de bedrijfsvoering. Met een goedgekeurde gedragscode wordt voorkomen dat voor individuele projecten steeds een ontheffing van de Flora- en Faunawet moet worden aangevraagd. Door bij werkzaamheden de gedragscode te volgen wordt schade aan beschermde dieren en planten voorkomen of tot een minimum beperkt.

Het gebruik van gedragscodes is niet gebonden aan de indienende partij. Zo zou de gedragscode van de gemeente Leiden ook door andere gemeenten gevolgd kunnen worden. Het moet dan wel om soortgelijke werkzaamheden gaan. Ook moeten partijen bij controle kunnen aantonen dat ze zich aan de gedragscode hebben gehouden.

LNV is er een voorstander van dat partijen een gedragscode in georganiseerd verband opstellen, zoals de Unie van Waterschappen en RECRON en HISWA hebben gedaan.

Naast de gedragscodes liggen ook de ontwerpgoedkeuringsbesluiten ter inzage. De gedragscodes en ontwerpgoedkeuringsbesluiten zijn te vinden op het ministerie en op www.minlnv.nl/natuurwetgeving.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet