NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerst Duinherstel in midden van duinen bij de Zilk

3 februari 2006

Het plan om het waterpeil van het Oosterkanaal in het duingebied bij de Zilk te verhogen is uitgesteld. De provincies Zuid- en Noord-Holland en Waternet willen eerst het middengebied van de duinen herstellen en de gevolgen voor het achterland beter in kaart brengen. Eind 2006 wordt gestart met de eerste maatregelen.

Het duinherstel vindt plaats door waterpeilverhoging in kanalen in het middengebied van de duinen, op enige afstand van het bollengebied. In het najaar van 2006 wordt het waterpeil in het Kromme Schusterkanaal en Nieuwkanaal verhoogd en het noordelijk gedeelte van het Van Limburg-Stirumkanaal gedempt. Gevolg hiervan is dat de duinen, die nu te droog zijn, natter worden. Verder wordt een monitoringsysteem ingesteld om de gevolgen uitvoerig te onderzoeken.

Op grond van de huidige bevindingen zullen er in combinatie met peilvakken geen effecten zijn voor het achterland. In de periode tot eind 2008 wordt door het hoogheemraadschap van Rijnland acht peilvakken ingericht, waarvan twee peilvakken in 2006. Een nieuwe bufferzone is in deze fase niet nodig. Het peil in het Oosterkanaal wordt in deze fase van duinherstel niet verhoogd waardoor het zijn huidige werking als bufferzone behoudt.

"Dat de duinen nu te droog zijn, heeft negatieve gevolgen voor de natuur. Door vernatting herstelt de natuur zich. Door in deze fase eerst te kiezen voor maatregelen in het middenduin komen we tegemoet aan de wensen van de telers en omwonenden. Voorlopig kiezen we er dus niet voor om de plannen voor het Oosterkanaal uit te voeren. De geplande aanleg van een nieuwe bufferzone die in deze plannen is opgenomen is om die reden ook nog niet nodig," aldus gedeputeerde Zuid-Holland Leen van der Sar en gedeputeerde Noord-Holland Patrick Poelmann. Over de uitvoering van de nieuwe plannen zal op korte termijn nog vervolgoverleg plaatsvinden met de bollentelers en omwonenden.

Achtergrond
De genoemde partijen werken samen in het project De Zilk aan een duurzame waterhuishouding en een droog achterland. In de afgelopen maanden zijn de effecten van verschillende varianten onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat er aanzienlijk natuurherstel gerealiseerd kan worden bij maatregelen in het middendeel van de duinen, zonder dat de waterbelasting buiten de duinen toeneemt. De betrokken partijen hebben afgesproken om pas ná evaluatie van de fase van het duinherstel te kijken naar mogelijkheden om het waterpeil in Oosterkanaal op natuurlijk niveau te brengen, in combinatie met een nieuwe bufferzone.

Natuurherstel
De winning van grondwater wordt in de Amsterdamse Waterleidingduinen gecombineerd met natuur en recreatie, getuige ook de beschermende status onder de Natuurbeschermingswet en Europese Habitatrichtlijn. Een belangrijk punt van zorg is echter het verdrogende effect van de grondwaterwinning. In een natuurlijke situatie varieert het waterpeil ieder seizoen. In de duinen is door verdroging het natuurlijke evenwicht verdwenen. Door de grondwaterwinning aan te passen, zullen de oorspronkelijke vochtige duinvalleien terugkeren. Peilvakken De bloembollencultuur stelt strikte eisen aan de waterhuishouding. Op dit moment is het waterbeheer in de streek niet optimaal. Bollentelers hebben behoefte aan een strak gereguleerd systeem dat een optimale waterhuishouding bewerkstelligt. Dit wordt gerealiseerd door de instelling van peilvakken. Informatiedag

Op zaterdag 4 maart wordt er voor bewoners, bollentelers en overige belanghebbenden een informatiedag met excursies en presentaties georganiseerd. Bezoekers kunnen zich laten informeren over het project, de aard van maatregelen en de effecten in het achterland.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet