NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wet ruimtelijke ordening flink geamendeerd

10 februari 2006

Een ruime kamermeerderheid steunt het vervangen van de bestemmingsplanbevoegdheid voor rijk en provincies door een gelijke bevoegdheid onder de naam ‘inpassingsplan’. De kamerbehandeling wordt volgende week voortgezet.

Bijna drie jaar na de indiening is nu een begin gemaakt met de plenaire behandeling van de Wro. Het wetsvoorstel is sinds 2003 door toedoen van de Kamer al flink bijgesteld en wordt kamerbreed gesteund. Het debat spitste zich toe op de amendementen. CDA, PvdA en VVD vinden dat de bestemmingsplanbevoegdheid als beheerinstrument bij de gemeenten moet blijven. Met een inpassingsplan, dat het bestemmingsplan buiten spel zet, kunnen rijk en provincies hun belangen toch zelf realiseren. Dezelfde drie partijen steunen het amendement dat de mogelijkheid biedt van een beheerverordening in plaats van een bestemmingsplan in gebieden met lage dynamiek. Het kabinet neemt beide moties over; de provincies kunnen met de wijzigingen uit de voeten. CDA, PvdA en GroenLinks stellen voor om direct beroep mogelijk te maken op een aanwijzing van Rijk en provincies in plaats van op het bestemmingsplan waarin de aanwijzing is verwerkt. Minister Dekker neigt ertoe een aanwijzing te beschouwen als een maatregel tussen twee overheden, waarop pas na verdere uitwerking in een bestemmingsplan zinvol beroep mogelijk is. Minister Dekker ontraadt amendementen van CDA, PvdA, GroenLinks (parlement moet structuurvisies goedkeuren) en van GroenLinks (minister mag geen algemene maatregelen van bestuur opstellen en geen aanwijzing geven zonder goedkeuring van de Tweede Kamer).

De minister verwacht halverwege dit jaar de Invoeringswet te kunnen indienen. Volgens haar kan de wet nog steeds in 2007 in werking treden.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet