NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Quickscans als nieuw hulpmiddel bij planontwikkeling

9 februari 2006

De Provincie Limburg heeft een ‘quickscan’ ontwikkeld als hulpmiddel om sneller inzicht te krijgen in randvoorwaarden voor ruimtelijke planontwikkeling. De quickscans geven online een eerste indicatie, welke aspecten een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een ruimtelijke plan. Met het doorlopen van de quickscans krijgt een initiatiefnemer snel inzicht in uit te voeren onderzoeken, de gewenste diepgang van die onderzoeken en daaruit eventueel voortvloeiende knelpunten bij de planontwikkeling.

Bij het voorbereiden en ontwikkelen van ruimtelijke plannen voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven of de aanleg van wegen moeten initiatiefnemers tegenwoordig rekening houden met een groot aantal aspecten. Via tal van onderzoeken moet de initiatiefnemer onderbouwen hoe het in het betreffend gebied gesteld is met uiteenlopende aspecten als archeologische waarden, flora en fauna en de luchtkwaliteit. De Provincie heeft de quickscans ontwikkeld voor de onderdelen bodem, geluid, water, luchtkwaliteit, externe veiligheid, economische uitvoerbaarheid, natuurwaarden en archeologie. Initiatiefnemers kunnen hierdoor vroegtijdig inzicht krijgen in de kosten die verbonden zijn aan planontwikkeling en met de tijd die daarvoor nodig is. Zodoende kunnen ze een reeele planning maken. In sommige gevallen kan via de quickscan ook al snel tot de conclusie leiden dat nader onderzoek voor een bepaald aspect nĂ­et nodig is.

Het ontwikkelen van de quickscans past in het beleid van gedeputeerde Ger Driessen (thema ‘Ruimte voor Limburg’), om via de zogenoemde ‘Herorientatie Ruimtelijke Ordening’ de ruimtelijke planvorming te vereenvoudigen, versnellen en dereguleren. De quickscans zijn terug te vinden op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/ruimte, klik op Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling – Quickscans.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet