NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Voorbeeldregeling Drentse Ruimte voor Ruimte vastgesteld

9 februari 2006

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben de voorbeeldregeling Ruimte voor Ruimte definitief vastgesteld. De regeling houdt in dat in ruil voor het afbreken en opruimen van vrijkomende agrarische gebouwen de mogelijkheid ontstaat voor de bouw van een woonhuis op dezelfde plaats of op een andere plek aansluitend bij een kern. Dit komt de landschappelijke kwaliteit ten goede. Gemeenten kunnen de regeling toepassen. Om hen hierbij te ondersteunen wil de provincie samen met twee gemeenten twee pilotprojecten uitwerken. Na een jaar gaat de provincie de regeling evalueren.

Afgelopen najaar heeft de regeling ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot een aantal kleine aanpassingen in de regeling. Zo worden nu onder andere ook toren- en mestsilo's die bij agrarische bedrijfsgebouwen staan meegeteld bij het aantal vierkante meters. Wat blijft is de norm van minimaal 1.000 m2 van (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing die gesloopt moet worden voordat de regeling van toepassing kan zijn. Om gemeenten te ondersteunen de regeling toe te passen wil de provincie twee pilotprojecten starten die als voorbeeld kunnen dienen. Het ene voorbeeld betreft een relatief eenvoudig geval uit de regeling en het andere voorbeeld is een uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak. Dit is de meest complexe variant van de regeling.

De regeling is een voorbeeldregeling die pas effectief wordt voor burgers, nadat gemeenten deze hebben overgenomen in hun bestemmingsplannen. De voorbeeldregeling is een uitwerking van het tweede provinciaal omgevingsplan (POPII) dat in 2004 door provinciale staten van Drenthe is vastgesteld. In het POP staan de hoofdlijnen voor het omgevingsbeleid van Drenthe beschreven. Daarbij komen bijvoorbeeld aan de orde: water, verkeer en vervoer, milieu kernontwikkeling, wonen, werken, landschap en natuur.

De voorbeeldregeling is ook te vinden op de provinciale website www.drenthe.nl, onder het kopje 'wonen en werken'.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet