NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitgangspunten voor de omslag van verwerving naar beheer

7 februari 2006

Bij de aanleg van nieuwe natuurgebieden voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) streeft de regering naar een verschuiving van minder verwerving naar meer particulier en agrarisch natuurbeheer. De bedoeling is dat ongeveer 40 procent van de nieuwe natuur wordt gerealiseerd door particulier en agrarisch natuurbeheer. De minister van LNV laat het voor een groot deel aan de provincies en haar partners op dit terrein over, hoe de nieuwe natuur en de robuuste verbindingen tot stand komen. De minister en de gezamenlijke provincies hebben hiervoor een inspanningsverplichting afgesproken. Gedeputeerde staten hebben daarom de notitie "Uitgangspunten voor de omslag van verwerving naar beheer" opgesteld, waarin de verschillende landinrichtings-, gebiedcommissies en andere betrokkenen wordt gevraagd de mogelijkheden van particulier natuurbeheer te inventariseren. Na de zomer maken de provincie en haar partners de balans op ter voorbereiding van een evaluatie, die de minister van LNV voor volgend jaar heeft gepland.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet