NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra natuur voor Noordboog-west in Noord Holland mogelijk

6 februari 2006

AgrariŽrs, natuurbeheerders, het hoogheemraadschap en de provincie Noord-Holland concluderen dat in de Kop van Noord-Holland door maatwerk extra natuur kan ontstaan tussen het Zwanenwater en het Amstelmeer. Een zone waarin planten en dieren kunnen leven, recreanten kunnen genieten en ook rekening is gehouden met de wensen van agrariŽrs en de waterbeheerder. Dit blijkt uit een nadere verkenning, waarvoor door de organisaties opdracht is gegeven.

Alle partijen akkoord
De Stuurgroep (LTO-Noord, de gezamenlijke natuurbeheerorganisaties, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland) besloot op 16 september 2005 de nadere verkenning gezamenlijk uit te voeren. Gedeputeerde Hans Schipper, voorzitter van de Stuurgroep Noordboog West : "Ik ben vooral bijzonder verheugd dat alle partijen gaan voor de gekozen aanpak en dat we van hieruit verder kunnen werken aan de uitvoering van het westelijk deel van de Noordboog ."

Maatwerk
In het westelijk deel van de Noordboog liggen voldoende kansen voor het verbeteren van de ecologie en het landschap. Door de aankoop van gronden, natuurbeheer, kavelruil -op basis van vrijwiligheid- , kan de extra natuur gerealiseerd worden. Door de koppeling aan andere thema's in de regio kan daarnaast ook een aantrekkelijk, recreatief, gebied ontstaan. Cees Mantel, heemraad van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: "We gaan de wateropgave in dit gebied de komende jaren nader uitwerken en daarbij hebben we zeker oog voor combinatiemogelijkheden met natuur. LTO-Noord bestuurder Gerard Brouwer vult hierop aan: "Prima dat er ook aandacht is voor de wensen vanuit de land- en tuinbouw.". De verkenning geeft ook aan dat een grote, aaneengesloten ecologische zone voor planten en dieren voor het westelijk deel van de Noordboog niet binnen 10 jaar te realiseren is. Maar directeur Jan Kuiper van Landschap Noord-Holland is blij dat dat gelukkig niet betekent dat we op onze handen gaan zitten. Er zullen de komende jaren veel kansen voor natuur en landschap voorbij komen en die willen we graag aangrijpen.

Financiering nodig
Alle betrokken organisaties bespreken de komende weken dit resultaat met hun besturen. De Stuurgroep adviseert Gedeputeerde Staten de komende jaren (2007-2013) een bedrag van 10 mln. euro beschikbaar te stellen. Indien Gedeputeerde Staten akkoord gaan met de 10 mln. euro dan zal Provinciale Staten hierna nog de gelden op haar provinciale begroting moeten reserveren.

Gezamenlijk persbericht van LTO-Noord, Hoogheemraadschap Noorderkwartier, de gezamenlijk natuurbeheerders Noord-Holland en de provincie Noord-Holland  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet