NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gebiedsplan natuur en landschap Drenthe aangepast

24 januari 2006

Het Gebiedsplan Drenthe wordt aangepast. Sinds de vaststelling in 2003 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan en zijn wijzigingen doorgevoerd, waardoor het plan niet meer actueel is. Gedeputeerde staten hebben daarom besloten het gebiedsplan op onderdelen bij te stellen. De wijzigingen leveren een bijdrage aan het behoud, herstel en ontwikkeling van de natuur en het landschap in Drenthe. De gewijzigde onderdelen van het Gebiedsplan Drenthe worden gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Eerder vastgestelde wijzigingen en plannen, zoals bijvoorbeeld het Gebiedsplan Uilenbroeken, worden nu meegenomen in het integrale Gebiedsplan Drenthe. Het plan Uilenbroeken komt daarmee te vervallen. In de provincie is een grote samenhang tussen de verschillende gebieden, regelingen en beleidsterreinen, dat ervoor gekozen is om alle gebieden, die eerder begrensd zijn voor toepassing van de subsidieregelingen natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer, respectievelijk SN en SAN, te bundelen in één integraal gebiedsplan.

In het Hunzegebied zal het nieuwe beleid voor de Robuuste Verbindingen worden ingevuld. Dat past binnen de huidige afspraken en begrenzing. Door de nieuwe begrenzingsvoorstellen ontstaan grotere aaneengesloten gebieden die duurzaam beheerd kunnen worden en waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de wensen van grondeigenaren, landinrichtings- en gebiedscommissies. De Landinrichtingscommissie Drentsche Aa heeft eveneens een aantal voorstellen voor begrenzing ingediend en die zijn voor een deel meegenomen. Het gaat om uitbreiding van beheersgebieden (subsidiemogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer) en beekdalen. Voor het Rolderdiep wordt een natuurbegrenzing voorgestaan, evenals voor een gebied op de flank van de Elperstroom. De betrokken eigenaren worden op de hoogte gesteld.

De wijzigingen in het Gebiedsplan Drenthe, die GS in ontwerp hebben vastgesteld, liggen vanaf woensdag 15 februari gedurende zes weken ter inzage op de gemeentehuizen en het provinciehuis en zijn te zien op de provinciale website. In die periode organiseert de provincie een informatieavond. Die wordt op woensdagavond 8 maart in Rolde gehouden.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet