NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veenweidepact Krimpenerwaard ondertekend

22 December 2005

Gemeenten, hoogheemraadschap, landbouw-, natuurorganisaties de Landinrichtingscommissie in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland slaan de handen ineen om de toekomst van het gebied veilig te stellen. Op 22 december is in Bergambacht het Veenweidepact getekend. In dit pact staan afspraken over de inrichting van het landelijk gebied. Die afspraken zijn bedoeld om het gebied waardevol te houden voor landbouw, natuur en recreatie en om bodemdaling zo veel mogelijk tegen te gaan.

Doorbraak in de Krimpenerwaard
De betrokken partijen hebben de afgelopen maanden intensief met elkaar overlegd om een gezamenlijke toekomstvisie voor de Krimpenerwaard op te stellen. Ze willen de identiteit van de Krimpenerwaard behouden: een cultuurhistorisch en waardevol agrarisch landschap met bijbehorende natuur. Maar de partijen beseffen dat het gebied ook problemen kent: bodemdaling, stijgende kosten van waterbeheer, steeds kleinere marges in de landbouw en natuur die onder druk staat. Om het gebied te behouden en verder te ontwikkelen is een nieuwe aanpak nodig. Met de ondertekening van het Veenweidepact wordt deze nieuwe aanpak gedragen door al deze partijen. Daarmee is een doorbraak gecreŽerd in de stagnatie van de landinrichting en kan in 2006 verder worden gegaan met de uitvoering.

Verplaatsing geplande natuurgebieden en nieuw ondernemerschap
De basis van het pact is dat het landgebruik meer moet worden afgestemd op de (on)mogelijkheden van de ondergrond. Gedeputeerde Van der Sar: "In het noorden van de Krimpenerwaard, waar de bodemdaling het grootst is, wordt gestreefd naar een hoog waterpeil. Hier is de bestemming 'natuur' de meest logische keuze. De nieuwe natuurgebieden in het noorden zijn onderdeel van het bestaande natuurprogramma. Het zuidelijk deel ligt hoger en heeft minder snelle bodemdaling. Hier blijft er ruimte voor landbouw. In de middenzone wordt, qua peilbeheer, de maaivelddaling gevolgd." In de hele Krimpenerwaard wordt ruimte geboden voor nieuwe vormen van ondernemerschap, afgestemd op de identiteit van het gebied. De exacte ligging van de gebieden wordt in 2006 bepaald.

Investeren in de toekomst
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om in 2006 voor 4 miljoen euro aan maatregelen uit te voeren die passen in het nieuwe beleid. Er wordt een grote oppervlakte natuurgebied ingericht en er komt aantal fiets- en wandelpaden en twee landschapselementen. Voor het hele gebied komt een onderzoek naar kavelruil, gelijktijdig worden al werkzaamheden uitgevoerd. Met deze maatregelen investeert de provincie in een duurzame inrichting van de Krimpenerwaard. Tegelijkertijd worden er in 2006 uitvoeringsplannen opgesteld voor de jaren daarna en wordt er overleg gevoerd over de financiering.

Het Veenweidepact Krimpenerwaard wordt de komende maanden voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten van Zuid-Holland en het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet