NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nota Ruimte haalt doelen waarschijnlijk niet

9 jan 2006

Er is een grote kans dat de Nota Ruimte andere effecten zal sorteren dan beoogd. Vooral de geplande decentralisatie van beleidsruimte en het inperken van een mogelijke hindermacht zal anders uitpakken dan het kabinet wenst.

Dit betoogt Paul Kersten, onderzoeker bij Alterra, in het pamflet "Een Nota Ruimte met nieuwe vergezichten, maar kijk eens een andere kant uit ". Hij volgt met scherpe blik de totstandkoming van het beleid en de juridische en beleidsmatige consequenties van het beleid voor de ruimtelijke ordening. Er is sprake van een radicale ommezwaai in beleid, voorbereid door een kleine groep personen binnen departementen, zonder een degelijk vakdebat of maatschappelijk debat. Kersten beargumenteert waarom de belangrijkste doelen van de Nota Ruimte waarschijnlijk niet gehaald gaan worden. Waar in de Nota Ruimte wordt ingezet op decentralisatie, wordt in de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO2) juist instrumentarium opgenomen waarmee rijk en provincie de gemeenten onder controle kunnen houden. De sfeer van decentrale vrijheid zal leiden tot veel plannen maar weinig uitvoering, omdat de planologische condities niet helder en deels tegenstrijdig zijn. Ook voor het tweede doel, deregulering en inperken van een eventuele hindermacht, valt te vrezen. Weliswaar worden de mogelijkheden voor beroep en bezwaar in de WRO2 minder, maar voor creatieve groepen en personen dienen zich nieuwe mogelijkheden aan in het privaatrecht. Van Hindermacht naar Ontwerpkracht. Het pamflet rondt af met enkele discussiepunten voor korte en lange termijn, die onderwerp kunnen zijn voor een vakdebat. Alterra neemt daartoe het initiatief met een discussiebijeenkomst en een internetdiscussie op de website van Landwerk (www.landwerk.nl).

De plenaire behandeling van de Nota Ruimte in de Eerste Kamer vindt plaats op 17 januari 2006. Dat op dit onderwerp de Eerste Kamer al een motie (Lemstra) heeft aangenomen en een groot aantal inhoudelijke vragen zijn gesteld laat zien, dat de vaststelling nog geen gelopen race is. Het pamflet bevat discussiepunten, die ook in het plenaire debat aan de orde zullen komen.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet