NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

In Limburg volop belangstelling intensieve veehouderij voor bedrijfsverplaatsing

22 december 2005

De verplaatsingsregeling intensieve veehouderij, die GS begin oktober hebben opengesteld, blijkt een succes. 32 agrariërs met een varkens- of pluimbedrijf hebben zich aangemeld. Zij willen doorgroeien met hun bedrijf, maar dan wel op een plaats waar dat kan. De verplaatsingsregeling biedt veel ondernemers de mogelijkheid die stap te zetten. Uiterlijk begin februari 2006 besluiten Gedeputeerde Staten wie van de aangemelde veehouders in aanmerking komen voor een verplaatsingssubsidie van maximaal € 1 miljoen. In totaal is € 11,9 miljoen beschikbaar.

De verplaatsingsregeling is een initiatief van de Provincie Limburg en de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV. Van 10 oktober tot 10 december konden ondernemers in zogeheten extensiveringsgebieden zich aanmelden. Uitgangspunt is de doelstelling dat in 2015 alle ontwikkelingsgerichte intensieve veehouderijbedrijven uit de kwetsbare extensiveringsgebieden zijn verplaatst. En daarin worden de ondernemers ook uitgedaagd: het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg beoogt immers de aanwijzing van een aantal landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s), gebieden waar ondernemers perspectief hebben. De verplaatsingsregeling moet die beweging naar een duurzame locatie extra stimuleren. Het mes snijdt aan twee kanten: ondernemers vinden op een andere locatie meer perspectief, terwijl de vaak kwetsbare natuur bij de oude locatie de kans krijgt zich te herstellen en zelfs te ontwikkelen.

Onder de 32 aanmelders bevinden zich bedrijven met meer dan één locatie. Het totale aantal locaties bedraagt dan ook 40. Gezien het aantal aanmeldingen zal het beschikbare budget waarschijnlijk niet voldoende zijn om alle aanmeldingen te honoreren. Prioriteit krijgen die verplaatsingen die een bijdrage leveren aan meerdere doelstellingen van de reconstructie. Belangrijke criteria zijn onder meer de kwetsbaarheid van de natuur waarin het bedrijf gelegen is, de ammoniakuitstoot in de oude en de nieuwe situatie en de mate waarin sloop kan plaatsvinden van oude bedrijfsgebouwen. De criteria bepalen of een ondernemer in aanmerking komt voor de regeling, maar ook de hoogte van de financiële vergoeding. Uiterlijk begin februari 2006 zullen Gedeputeerde Staten bekend maken welke aanmeldingen definitief in aanmerking komen voor deelname aan de regeling.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet