NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vangstmogelijkheden tong blijven gelijk

22 december 2005 - Nederlandse vissers mogen in 2006 13.085 ton tong vangen op de Noordzee. Dat is 5 procent minder dan in 2005 (13.784 ton). Hier bovenop komt nog het deel van het quotum dat de vissers in 2005 niet hebben opgevist. Dit betekent in de praktijk dat de vangstmogelijkheden voor tong gelijk blijven. De inzet van de Europese Commissie was aanvankelijk een reductie van 15 procent. De totale vangsthoeveelheid in de Europese Unie komt neer op 17.670 ton tong in 2006, tegen 18.600 ton in 2005. 75 Procent van die hoeveelheid gaat naar de Nederlandse platvissector, die behalve op tong ook op schol vist. De vangsthoeveelheid voor schol gaat omlaag van 59.000 naar 57.441 ton. Nederland krijgt 37,4 procent hiervan.

Dit heeft de Europese Landbouw- en Visserijraad in Brussel vandaag besloten. Jaarlijks stellen de visserijministers tijdens de decemberraad de TACs (Total Allowable Catches oftewel toegestane vangsthoeveelheden) voor de verschillende vissoorten vast. Zij doen dat op basis van onder meer de adviezen van internationale visserijbiologen. De TAC wordt volgens een vaste verdeelsleutel in nationale quota opgedeeld en aan de lidstaten toegewezen.

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft zich tijdens de bijeenkomst vooral ingezet voor stabiliteit van TACs, behoud van het aantal zeedagen, en stimulering van meer selectieve visserij. 'Dat is de beste garantie voor de ontwikkeling van een in alle opzichten duurzame visserij. Nederland heeft daar nationaal het afgelopen jaar de nodige stappen toe gezet', aldus Veerman.

Voor de zogenoemde geassocieerde soorten (andere platvissoorten in de Noordzee zoals tarbot, griet en tongschar) wilde de Commissie aanvankelijk de TACs verlagen met 10 procent. Uiteindelijk stelden de ministers de vermindering vast op 5 procent.

De TAC voor kabeljauw daalt van 27.300 ton in 2005 naar 23.205 ton in 2006. De toestand van het kabeljauwbestand blijft achter bij het verwachte herstel. De Commissie stelde in het kader van kabeljauwherstelmaatregelen een aanvullende reductie voor van het aantal dagen dat de boomkorvloot mag uitvaren (de 'zeedagen'). Veerman heeft zich hiertegen sterk verzet omdat Nederland dit jaar al 15 procent van de boomkorvloot heeft gesaneerd en zo een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het herstel van zowel de kabeljauw- als de platvisbestanden. De reductie van het aantal zeedagen is nu beperkt gebleven. Door rekening te houden met de vlootsanering zal het aantal zeedagen in de praktijk ongeveer gelijk blijven.

De haring-TAC is vastgesteld op 454.751 ton, een daling van 15 procent ten opzichte van 2005 (535.000 ton). De TAC voor horsmakreel, een belangrijke vissoort voor de Nederlandse trawlersector, blijft gelijk, op 137.000 ton. De makreel-TAC daalt licht van 420.000 ton in 2005 naar 415.824 ton in 2006. De TAC voor blauwe wijting daalt aanzienlijk, naar 600.000 ton. Het Nederlandse quotum is bijna gehalveerd.

Tot slot heeft de Landbouw- en Visserijraad Nederland ontheffing gegeven om volgend jaar met de pulskor, een milieuvriendelijk- en brandstofbesparend vistuig, aan de slag te gaan op voorwaarde dat er een positief wetenschappelijk advies komt.

Minister Veerman noemde het resultaat voor platvisvisserij bevredigend. 'De vangsthoeveelheden voor de meeste vissoorten zijn minder drastisch gedaald dan in voorgaande jaren. We hebben hoeveelheden vastgesteld die vissers perspectief bieden, maar waarbij visbestanden tegelijk de gelegenheid krijgen om te herstellen.' Veerman was bijzonder verheugd over de ontheffing die Nederland krijgt om met de pulskor te gaan varen. 'Dit is een belangrijke stap op weg naar een meer milieuvriendelijke en energiezuinige visserij'. De minister toonde zich ontstemd over de halvering van het quotum voor blauwe wijting. De verdeling is tot stand gekomen op basis van de historische visrechten van de lidstaten. 'Maar sommige lidstaten maken daar in de praktijk helemaal geen gebruik van. Landen zoals Nederland die dat wel doen worden daardoor onevenredig benadeeld'.

SoortGebiedTAC 2006Quotum NederlandTAC 2005Quotum Nederland
TongNoordzee17.67013.08518.60013.784
ScholNoordzee57.44121.47059.00022.066
KabeljauwNoordzee23.2052.22627.3002.619
HaringNoordzee454.75179.936535.00091.449
MakreelWestelijke wateren415.82420.954420.00020.190
HorsmakreelWestelijke wateren 137.00046.096137.00046.096

Bij de definitieve uitwerking kunnen nog kleine wijzigingen optreden.

 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet