NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drie pilots voor integrale omgevingsvergunning van start

22 december 2005

Vier partijen en het ministerie van VROM hebben overeenkomsten ondertekend om een 'pilot' te starten in het kader van de omgevingsvergunning. In deze vergunning wil minister Dekker (VROM) op 1 januari 2008 onder andere de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk samenvoegen.

In de pilots streven gemeenten, milieudiensten en andere overheden naar minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven, betere dienstverlening en kortere procedures. Het gaat daarbij onder meer om het opzetten van één loket, afstemming van vergunnings- en handhavingsprocessen en betere samenwerking binnen en tussen overheidsinstanties.

Deelnemers
De volgende partijen hebben een overeenkomst getekend:

  1. Provincie Fryslân
    De pilot richt zich op de praktische gevolgen van het wetsvoorstel omgevingsvergunning voor de provinciale handhaving. De uitvoering van de handhaving kan goed verlopen bij een goede samenwerking met de andere handhavingspartners. Er zal een risicomodel ontwikkeld en getoetst worden om duidelijk te maken welke risico's te onderkennen zijn om integraal en adequaat te kunnen handhaven. Vervolgens zal een aanbeveling worden gedaan voor een samenwerkingsvariant.
  2. Gemeente Veghel en het Regionaal Milieubedrijf (RMB)
    Met de oprichting van het Publieksplein wil de gemeente burgers en bedrijven volgens het 1-loket principe helpen zodat zij niet meer hoeven te shoppen langs de verschillende gemeentelijke loketten. De gemeente wil de pilot in samenwerking doen met het Regionaal Milieubedrijf om de resultaten ook aan andere gemeenten te kunnen uitdragen. Er zullen enkele vergunningaanvragen worden behandeld als waren het aanvragen voor de omgevingsvergunning: daaruit zullen aanbevelingen volgen voor coördinatie met backoffice, rol accountmanager en verbeterpunten binnen de bestaande organisatie.
  3. Gemeente Harlingen en Milieuadviesdienst
    De gemeente Harlingen besteedt de verlening van milieuvergunningen uit aan de milieuadviesdienst. Wanneer er straks sprake is van een omgevingsvergunning heeft dit gevolgen voor de onderlinge samenwerking. De pilot heeft als doel het uitwerken van en taakverdeling voor een front-office en back-ofice om te komen tot een omgevingsvergunning. In de pilot zullen ook de mogelijkheden tot samenwerking  op het gebied van bouwen en wonen en ruimtelijke ordening worden onderzocht. De resultaten van de pilot kunnen als voorbeeld dienen voor samenwerking met andere gemeenten in de regio N-Friesland.

Ondersteuning
Minister Dekker heeft eind 2004 verschillende partijen gevraagd om pilots op te starten voor de invoering van de omgevingsvergunning. De minister vindt het belangrijk samen met betrokken partijen voorbereidingen te treffen voor de invoering van de omgevingsvergunning.
Een pilotstatus betekent geen grote hoeveelheden geld. De bijdrage vanuit VROM bestaat onder meer uit het leveren van kennis, begeleiding en hulp bij ontwikkeling van instrumenten. De beschikbare middelen gebruikt het ministerie vooral om de ervaringen met de pilots te delen met andere organisaties.
Inmiddels lopen er met deze drie erbij zijn het er 28 pilots. De eerste resultaten zijn eind 2005 te verwachten. Die resultaten zal VROM begin 2006 bundelen en zal daarover breed communiceren. VROM heeft al enkele  intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor de pilotpartijen, waarbij men van elkaars ervaringen kan leren. In de toekomst zullen er meer van dit soort bijeenkomsten worden gearrangeerd.

Besparing
De introductie van de omgevingsvergunning vormt een belangrijk speerpunt bij de modernisering van de VROM-regelgeving. Daarmee geven minister Dekker en staatssecretaris Van Geel invulling aan de doelstellingen van het kabinet om tot minder regels te komen en de administratieve lasten te verminderen. Tot de invoering per 1 januari 2008 zal in het VROM-project omgevingsvergunning de introductie van de nieuwe vergunning via tal van hulpmiddelen, waaronder ICT, worden voorbereid.

Download

Zie ook( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=22241 )
 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet