NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanpassingen Brabants natuur- en landschapsbeleid

20 december 2005

Beleidsregel ruimte voor ruimte aangepast
Het vaststellen van de reconstructieplannen in Brabant, maakt aanpassing van de beleidsregel ruimte voor ruimte noodzakelijk. Dit is een regeling die in ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen uit de intensieve veehouderij, het mogelijk maakt woningbouw onder voorwaarden toe te staan. De wijziging heeft betrekking op het inperken van het werkingsgebied van de regeling. Nu de reconstructieplannen zijn vastgesteld, is het beleidsmatig niet gewenst dat bedrijfsbeëindiging in de intensieve veehouderij via de ruimte voor ruimte regeling wordt gestimuleerd in met name landbouwontwikkelingsgebieden en op duurzame locaties in verwevingsgebieden. Het werkingsgebied voor de ruimte voor ruimte regeling beperkt zich tot aangewezen extensiveringgebieden en niet-duurzame locaties in verwervingsgebieden. Met de aanpassing van de beleidsregel moet ook worden voorkomen dat bedrijven bijvoorbeeld alleen administratief weer in het leven worden geroepen om voor ruimte voor ruimte in aanmerking te komen.

Tijdelijke Grondbank verlengd
De Tijdelijke Grondbank voor de versnelde aankoop van natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur wordt verlengd. Gedeputeerde Staten maken daarover afspraken met het Groenfonds en het Bureau Beheer landbouwgronden. Daardoor kan in Brabant de Ecologische Hoofdstructuur sneller worden veiliggesteld dan op grond van het Rijksbudget mogelijk is. In Noord-Brabant is dat 2011, terwijl het Rijk uitgaat van 2016.

Subsidieregels Ecologie vereenvoudigd
De subsidieregels ecologie worden vereenvoudigd, waar mogelijk gebundeld en aangepast aan de Algemene Subsidie Verordening die per 1 januari 2006 in werking treedt. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. Ook zijn de subsidieplafonds voor de verschillende programma's voor het jaar 2006 vastgesteld. Gedeputeerde Staten mandateren het Noord-Brabants landschap de subsidiering van het natuur- en landschapsbeheer uit te voeren. De statencommissie voor Ruimte en Milieu wordt geïnformeerd.

Aankoop natuurgebieden
In het totaal 33 hectare natuurgebied in de Chaamse Beek, Zegenwerp, Annanina's Rust, Landschotse Heide (Chaam, St.Michielsgestel, Hilvarenbeek en Vessem) kunnen worden aangekocht door het Noord-Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Gedeputeerde Staten stellen daarvoor op grond van het aankoopbeleid en de criteria uit de nota "Gronden voor Aankoop" circa €550.000 beschikbaar als bijdrage in de kosten.

Landschapsbeheer
In 2004 zijn er 40 kilometer ecologische verbindingszone, 11 faunapassages, 50 poelen, 60 kilometer laan- en knotbomenrijen geplant en 37 hectare kleine landschapelementen gerealiseerd. Ook werkten de Brabantse vrijwilligers 2850 dagen in de natuur aan de kwaliteit van het landschap. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap. Dat voert namens de provincie een subsidieregeling uit waarvoor €2,8 miljoen beschikbaar was. Gedeputeerde Staten stellen dat 2004 een succesvol jaar was voor het vrijwillig natuur en landschapsbeheer en zenden het jaarverslag aan de statencommissie voor Ruimte en Milieu.

Rapport 'Natuur en landschap beschermd'
De provincie heeft een rapport opgesteld waarin het systeem van natuurbescherming in de provincie wordt verduidelijkt. In het rapport 'Natuur en landschap beschermd' zijn verder het Europese en nationale natuurbeschermingsbeleid beschreven. Voor de provincie is een nadere ecologische onderbouwing gegeven bij de zonering van het buitengebied uit het streekplan. Met de uitkomsten van het rapport is een traject gestart om te bepalen hoe de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) uiterlijk in 2008 in bestemmingsplannen kan worden begrensd. Dit is van belang bij het actualiseren van bestemmingsplannen voor het onderdeel natuur. Aansluitend op het rapport hebben Gedeputeerde Staten besloten om in 2006 de streekplankaarten en natuurgebiedplannen te vergelijken en af te stemmen. Het doel is om het provinciale natuurbeschermingssysteem meer transparant en actueel te maken.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet