NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurlijk Randenbeheer in VeenkoloniŽn

22 november 2005

De Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) krijgt van de provincie Groningen Ä 215.335,- voor het project 'Natuurlijk Randenbeheer VeenkoloniŽn'. Voor dat geld leggen boeren in de VeenkoloniŽn langs 200 km waterloop drie meter brede natuurranden aan. Voor de aanleg en het beheer van de randen ontvangen de boeren per jaar een vergoeding van 40 cent per meter. De natuurranden zijn niet alleen mooi, ze verbeteren de waterkwaliteit, geven een impuls aan de natuurwaarden op de akkerbouwpercelen en kunnen een vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen betekenen.

De ANOG heeft in samenwerking met het Waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen het project 'Natuurlijk Randenbeheer VeenkoloniŽn' opgestart met als doel een aantal knelpunten in het gebied aan te pakken. Zo vormen de randen een bufferstrook tussen het gewas en de waterloop, waardoor afspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar de sloot vermindert. Doordat de boeren de randen inzaaien met een natuurlijk grasmengsel ontstaan broedplaatsen voor verschillende soorten akkervogels en zijn de stroken aantrekkelijk voor kleine zoogdieren. Daarnaast trekken de randen natuurlijke vijanden aan van plaaginsecten, waardoor de boer minder snel bestrijdingsmiddelen hoeft te gebruiken. Het bloeiend kruidenmengsels is bovendien mooi en kan de toeristische belevingswaarde van het gebied versterken.

Delen van de VeenkoloniŽn kennen problemen met de waterkwaliteit, maar hebben ook potenties voor de ontwikkeling van akkernatuur. De ANOG wil binnen het project werken met deelgebieden. Om zoveel mogelijk rendement uit het project te halen krijgt in principe iedere waterloop in een deelgebied een natuurrand. De ANOG start per deelgebied met de werving van deelnemers. Wanneer een deelgebied vol is, start de werving in het volgende gebied. Het eerste deelgebied is 'Zuidwending-Ommelanderwijk' ten Oosten van Veendam.

Het project duurt in eerste instantie drie jaar en is bedoeld als proef om te kijken of deze maatregel bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap van de VeenkoloniŽn. Het waterschap en de provincie zullen de effecten van de natuurranden op waterkwaliteit en natuurwaarden gedurende de looptijd van het project meten.

Het project sluit aan bij actuele beleidsdoelen van de provincie Groningen zoals verwoord in de nota over natuurbeleid 'Meer Gruin in Grunn'. Daarnaast sorteert het project voor op maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit, die mogelijk voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet