NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bestrijding verdroging Limburgse natuur succesvol op weg

30 november 2005

Het bestrijden van de verdroging van natuurgebieden heeft de laatste jaren succes opgeleverd. Natuurherstel vraagt veel tijd, maar is inmiddels haalbaar gebleken. Sinds de start van de verdrogingsbestrijding in Limburg in 1989 is inmiddels 6½ % van de natte natuurgebieden hersteld. Dat komt neer op 360 ha. Daarmee scoort Limburg beter dan de het landelijk gemiddelde (ruim 3% volgens de meest recente cijfers uit 2002). In 18% van de Limburgse natuurgebieden is er een verbetering vastgesteld. De resultaten zijn vooral kwantitatief onderbouwd: het grondwaterpeil is aantoonbaar verhoogd. Voor wat betreft de kwalititeit van het grondwater is er nog een forse verbetering nodig.

Gedeputeerde Ger Driessen (thema Ruimte voor Limburg) maakte dit woensdag 30 november bekend tijdens een symposium over verdrogingsbestrijding in Limburg. Tijdens het symposium in Roermond keken vertegenwoordigers uit de wereld van natuur en water naar de vorderingen sinds 1989 en de opgave voor de komende jaren.

Realistisch
In 1989 stelde het Rijk dat de verdroging in 2010 met 40 % teruggedrongen moest zijn. Limburg pakte die handschoen op, en formuleerde als doel om in 28 prioritaire natuurgebieden en 14 kansrijke natuurgebieden met voorrang de verdroging tegen te gaan en een zogeheten ‘gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) te bereiken.

Samen met partners als waterschappen en natuurbeheerders heeft de Provincie grip gekregen op de verdrogingsaanpak met behulp van een reeks samenhangende instrumenten: een ecohydrologische atlas, voortgangsrapportages, actieplannen, een meetnet en analyses van de grondwaterstand in de loop van de tijd. Daarmee is vooral het kwantitatieve beheer in beeld. “Dat we kunnen werken aan de kwaliteit is al enorme winst, want zolang er geen grondwater is, kun je aan de kwaliteit daarvan natuurlijk niets doen”, zo vatte een van de sprekers op het symposium de huidige stand van zaken samen. Grondwaterkwaliteit en grondwatersysteem-herstel vormen daarmee de opgave voor de komende jaren. Daarvoor is het van belang dat er concrete en haalbare doelen worden gesteld. “Natuurlijk zullen we moeten laveren tussen de ambities van Rijk en Europa en de haalbaarheid gezien de beschikbare middelen. Maar de resultaten tot dusver geven aan, dat het vaststellen van concrete doelstellingen voor natuurherstel realistisch is”, aldus gedeputeerde Driessen.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet