NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bestrijdingsmogelijkheden woelrat in Limburg uitgebreid

25 november 2005

Gedeputeerde Staten staan in een ontheffing het gebruik van het gif Arvicolex voor het bestrijden van de woelrat toe in die situaties waar de overige toegelaten middelen onvoldoende soelaas bieden. De woelrat is een dier dat ernstige schade kan veroorzaken aan fruitbomen. Grondgebruikers kunnen toestemming krijgen om het gif te gebruiken, als zij ervoor zorgen dat er geen andere beschermde inheemse diersoorten mee worden vergiftigd. Agrarische grondgebruikers die van de ontheffing gebruik willen maken kunnen zich melden bij de Limburgse faunabeheereenheden.

In de winter 2004/2005 is er in Zuid-Limburg schade ontstaan aan fruitbomen door knagende woelratten. In die periode was alleen bestrijding met behulp van klemmen toegestaan. Omdat de schaal van de schade zodanig was dat dit onvoldoende was, is in de loop van 2005 besloten om meer middelen toe te staan, in afwijking van de wettelijke bepalingen in de Flora- en faunawet. Naast het gebruik van klemmen waren onder meer zogeheten mollentabletten en Rodenator toegestaan. Over de inzet van bepaalde chemische middelen, zogenaamde rodenticiden, is veel discussie geweest met de agrarische sector. In de ontheffing was bepaald dat deze alleen gebruikt mochten worden op percelen die voor dassen ontoegankelijk zijn. Dit om risicos voor andere diersoorten dan de woelrat te beperken. In overleg met de landbouwsector hebben Gedeputeerde Staten nu besloten om dit voorschrift te vervangen en te bepalen dat het gebruik slechts is toegestaan wanneer de grondgebruiker ervoor zorgt dat geen andere beschermde diersoorten direct of indirect worden vergiftigd. Omdat het grootste risico voor zogeheten doorvergiftiging uitgaat van perceelsgewijs gebruik hebben Gedeputeerde Staten nu bepaald dat het gebruik alleen pleksgewijs is toegestaan.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet