NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Limburg wil grondbeleid versterken

23 november 2005

Om efficiënter en effectiever met de uitvoering van gebiedsgericht beleid aan de slag te kunnen gaan, wil de Provincie overgaan tot een actiever grondbeleid. Het voorstel voor de toekomstige richting van het provinciaal grondbeleid past in het anders omgaan met de provinciale rolopvatting en de wijze waarop de Provincie haar geld wil inzetten om de provinciale doelen te kunnen realiseren. De provincie wil van subsidiënt uitgroeien naar investeerder en liefst ontwikkelaar om de provinciale doelen beter te kunnen realiseren. Gedeputeerde Staten (GS) schrijven dit in een voorstel voor Provinciale Staten.

Grondbeleid en het innemen van grondposities vormen een belangrijke schakel tussen het stellen van doelen en de uiteindelijke realisatie van die doelen. Naast grond als strategisch sturingsmiddel gaat het ook om de inzet van provinciale financiële middelen in de vorm van subsidies en/of investeringen. Juist het toevoegen van bovenregionale kracht kan toegevoegde waarde hebben voor projecten van (boven)regionaal belang, waarin de Provincie samenwerkt met meerdere gemeenten en marktpartijen.

Kernpunten van het nieuwe beleid zijn:

  • overgaan tot actief grondbeleid, waarbij sprake is van een groeimodel van grondbedrijf naar ontwikkelbedrijf;
  • de ambitie om toe te werken naar een ontwikkelende overheid, met als eerste stap de oprichting van een grondbedrijf binnen de provinciale organisatie;
  • dit grondbedrijf bundelt kennis en kunde, stuurt aankoop, beheer en verkoop van grond eenduidig aan en voert het anticiperend handelen uit;
  • aan Provinciale Staten wordt gevraagd om het fonds voorfinanciering met € 50 miljoen uit te breiden.

Selectief
Aan het voorstel is een evaluatie van het huidige provinciale grondbeleid voorafgegaan, zijn landelijke ontwikkelingen op een rij gezet en is de andere partners op de Limburgse grondmarkt gevraagd naar hun positie ten opzichte van toekomstig provinciaal grondbeleid. GS beogen met het nieuw voorgestelde beleid selectief te zijn, waardoor een provinciaal grondbedrijf een aanvullende functie krijgt ten opzichte van gemeenten en gericht is op ontwikkelingen met een bovenregionaal belang. Aan de hand van deze en enkele andere criteria hebben GS geselecteerd, bij welke projecten het provinciaal grondbeleid zich als eerste kan concentreren.

Projecten die mogelijk in aanmerking kunnen komen, zijn:

  • Greenport (Klavertje 4): vanwege het bovenregionale belang in de economische ontwikkeling van de tuinbouwsector in Limburg. Aan het Rijk is gevraagd om na te gaan of zij via haar Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) in het project zou willen participeren.
  • Gebieds-PPS* reconstructie deelgebied Horst-Sevenum: het op een innovatieve manier met marktpartijen tot uitvoering brengen van de gebiedsopgave voor dit reconstructiegebied.
  • Bedrijventerrein Sint Joost: realisatie van een provinciaal economisch kerngebied (bovengemeentelijke ontwikkeling).
  • Buitenring Parkstad: naast het realiseren van het wegtracé zal ook nadrukkelijk gekeken worden naar kansen om een goede ruimtelijke ontwikkeling in combinatie met de weg mogelijk te maken. Parkstad Limburg zal daarbij een belangrijk partner zijn.
  • Hout-Blerick: voor de uitplaatsing van 11 glastuinbouwbedrijven uit het Maasdal ter hoogte van Hout-Blerick met een totaal bedrijfsoppervlakte van circa 40 hectare, is met betrokken tuinders een intentieovereenkomst gesloten. Ook het Rijk, de LLTB , de gemeenten Maasbree en Venlo en de Rabobank zijn hierbij betrokken en ermee akkoord.

Het is de bedoeling dat Provinciale Staten het voorstel bespreken in de Statencommissie van 9 december en in Provinciale Staten van
16 december 2005.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet