NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Prikkel voor toename particulier natuurbeheer

18 november 2005

De Provincie wil meer particulieren betrekken bij ontwikkeling en beheer van de tot natuur te ontwikkelen landbouwgebieden in de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat is het netwerk van onderling samenhangende (nieuwe) natuurgebieden in heel Nederland. In de jaren 2006 en verder wil de Provincie langs deze weg jaarlijks 240 ha nieuwe natuur realiseren in de EHS. Particuliere grondeigenaren die hun terrein omzetten in natuur krijgen met ingang van 2006 een provinciale subsidie van 15% van de agrarische grondkosten. Limburg is de eerste provincie in Nederland die met een dergelijke subsidie komt.

Verder komt er een incidentele provinciale subsidieregeling voor de begeleiding van agrariërs die aan natuurbeheer gaan doen. Tot slot breiden Gedeputeerde Staten het gebied waarvoor de regeling particulier natuurbeheer geldt uit van 40% naar vrijwel alle tot natuur te ontwikkelen landbouwgronden in de EHS in Limburg.

De provinciale stimuleringsmaatregelen komen bovenop de regelingen in het kader van het Programma Beheer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De eigen provinciale stimuleringsmaatregelen voor particulier natuurbeheer vormen een vervolg op een succesvolle stimuleringsactie, die GS in 2003 en 2004 hebben uitgevoerd.

De nieuwe maatregelen zijn nodig omdat de Provincies met het Rijk zijn overeengekomen dat 40% van de resterende nog aan te leggen nieuwe natuur via inzet van particulieren tot stand moet gaan komen. Ondanks een flinke toename van de natuurontwikkeling door particulieren ­ in de jaren 2004 en 2005 legden particulieren in de EHS samen circa 285 ha natuur aan ­ is een verdere stijging nodig naar circa 240 ha per jaar. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van Limburg als eerste provincie in Nederland besloten om particulieren – voorzover de staatssteunregels van de EU dat toelaten – aanvullend op de rijkssubsidie een subsidie van 15% van de grondkosten te gaan verlenen. Daarmee subsidiëren Rijk en Provincie samen 95% van de grondkosten en moet de overstap naar particulier natuurbeheer aanzienlijk versneld kunnen worden.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet