NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veerman verheugd met steun voor Nationale Landschappen

15 november 2005 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verheugd met de steun van de Raad voor Landelijk Gebied (RLG) in het advies over de Nationale Landschappen. Dat schrijft hij vandaag in zijn reactie op een advies van de RLG aan de Tweede Kamer, mede namens minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De Nationale Landschappen zijn twintig unieke landschappen en vormen een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. In deze gebieden vormt de kwaliteit van het landschap meer dan elders het uitgangspunt bij ontwikkelingen. Veerman en Dekker nemen de belangrijkste aanbevelingen over uit het rapport 'Nationale Landschappen: vaste koers en lange adem'. Ook roepen zij provincies op hetzelfde te doen.

De bewindslieden vroegen de RLG advies over het bereiken van de beleidsdoelen voor de Nationale Landschappen. De RLG vestigt de aandacht op de rol van de provincies. Voldoende financiering en duidelijke communicatie zijn andere belangrijke punten.

Rol provincies
De provincies vervullen de regierol bij de Nationale Landschappen. Minister Veerman is blij met het vertrouwen dat de RLG in hen stelt. De RLG uit de hartenkreet dat de gebieden niet 'op slot' mogen om het landschap te behouden. Dit wordt volledig onderschreven door Veerman. Het motto van het Rijk op dit gebied is: 'behoud door ontwikkeling'.

Duidelijke communicatie
De RLG onderschrijft het belang van duidelijke communicatie over de Nationale Landschappen. Rijk en provincies spelen elk hun eigen rol en hebben hierover afspraken gemaakt. Het Rijk onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor 'branding' van het merk Nationale Landschappen bij een breed publiek.

Voldoende financiering
Er is dertig miljoen euro beschikbaar voor de periode 2005-2007 als co-financiering voor de Nationale Landschappen. Het Rijk gaat daarmee uit van een verdubbeling van dat bedrag door provincies en derden. Dit is vooralsnog aanzienlijk minder dan de 225 miljoen die de RLG becijfert. Het Rijk streeft naar een duurzame en structurele financiering voor de Nationale Landschappen. Om de uiteindelijke financiering te bepalen zullen de provincies eerst de ambities moeten vaststellen in integrale uitvoeringsprogramma's.

Zie voor meer informatie op www.minlnv.nl:

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet