NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vos en Canadese gans op de landelijke vrijstellingslijst

11 november 2005

De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingestemd met een wijziging van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. De vos en de Canadese gans zullen met ingang van 1 april 2006 op de landelijke vrijstellingslijst komen. Deze dieren mogen door grondgebruikers op hun grond bestreden worden om schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren te voorkomen.

De woelrat en de fazant worden per 1 april 2006 op de provinciale vrijstellingslijst toegevoegd. De woelrat richt met name belangrijke schade aan in de provincies Flevoland, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg, de fazant met name in de provincie Zeeland. De bosmuis en veldmuis verdwijnen van de provinciale vrijstellingslijst. Voor deze diersoorten gaat een algemene vrijstelling gelden om de ernstige overlast die zij momenteel veroorzaken op effectieve wijze te kunnen aanpakken.

Voorwaarden voor het plaatsen van dieren op de landelijke vrijstellingslijst zijn dat het moet gaan om diersoorten die niet in hun voortbestaan bedreigd worden of gevaar lopen, in het gehele land veelvuldig belangrijke schade aanrichten, er geen andere bevredigende oplossing bestaat, er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort en dat de aanwijzing wordt gedaan om schade te voorkomen aan gewassen, vee, bossen bedrijfsmatige visserij en wateren.
Voorwaarden voor het plaatsen van dieren op de provinciale vrijstellingslijst zijn dezelfde als die voor de landelijke vrijstellingslijst maar met het verschil dat de soorten niet landelijk maar in delen van het land veelvuldig belangrijke schade aanrichten.

Houtduif, konijn, kauw en zwarte kraai zijn eerder op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Voor deze opgenomen soorten blijft het gewenst dat grondgebruikers in het hele land de mogelijkheid blijven houden om schade te bestrijden.

Het gewijzigde Besluit beheer en schadebestrijding dieren en het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten wordt voor advies aan de Raad van State verzonden.

 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet