NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Consensus over vogelgriepmaatregelen in besmette landen

9 november 2005 - Tijdens een Internationale Conferentie in Genève over maatregelen ter bestrijding van de besmettelijke vogelgriep, hebben de deelnemende landen brede consensus bereikt over de maatregelen die nodig zijn om de risico's van vogelgriep en grieppandemie te verkleinen. De kern van de noodzakelijke maatregelen bestaat uit het bestrijden van de vogelgriep aan de bron in de vogelgriephaarden in met name Azië, maar ook in enkele landen in Europa. De maatregelen omvatten het ontwikkelen van effectieve bestrijdingsplannen, inclusief vaccinatie van het pluimvee. Daarnaast is een goede dierziektemonitoring noodzakelijk en een redelijke schadeloosstelling van de getroffen veehouders.

De maatregelen zijn gericht op zowel de volksgezondheid als de diergezondheid. De Nederlandse afvaardiging van LNV en VWS gaf een uiteenzetting over lessen die zijn getrokken uit de vogelgriep-uitbraken in Nederland van 2003. LNV-directeur voor Diergezondheid, dr. Harry Paul vroeg aandacht voor het grote belang van vroege dierziektedetectie, bestrijding aan de bron, epidemiologisch en vaccin-onderzoek en internationale transparantie over ziekteuitbraken.

Veel besmette landen zijn zich bewust van de noodzaak van de besproken maatregelen, maar het ontbreekt hen aan financiële middelen en expertise. De Wereldbank zal daarom de behoeften van de getroffen landen in kaart brengen en deze aan de donorlanden voorleggen voor financiële ondersteuning. Op 17 en 18 januari 2006 zal in Beijing een Internationale Donorconferentie worden gehouden om geld in te zamelen om de besmette landen te steunen bij het nemen van de noodzakelijk bestrijdingsmaatregelen. LNV en VWS werken reeds samen bij de bestrijding van vogelgriep in Indonesië onder coördinatie van de VN-organisaties FAO en WHO. Deze maand gaat er een deskundigenmissie naar Indonesië (15-30 November) om technische assistentie te leveren. Omdat trekvogels een belangrijk verspreidingsmedium van de vogelgriep zijn, geeft LNV financiële ondersteuning aan trekvogelonderzoek in Centraal China, uitgevoerd door Wetlands International.
De conferentie in Genève is afgelopen maandag gestart en eindigt vandaag.

 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet