NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer woningen bouwen in het groen? 'Natuurlijk'

2 november 2005

Ontwikkelaars zoeken toenadering bij natuurorganisaties
Het bouwen van nieuwe woningen staat in Nederland hoog op de politieke agenda maar daarbij gaat het vooral om de aantallen, niet om de kwaliteit en al helemaal niet of de plek wel geschikt is. Ook het huidige kabinet wil in de Nota Ruimte dat nieuwe woningen dicht op elkaar worden gebouwd, om zo open ruimte te sparen. Het gevolg is dat er een steeds groter gat gaapt tussen wat de bewoner wil en wat hij krijgt voorgeschoteld. Ondertussen 'verrommelt' het landschap verder en leidt het tot nóg vollere steden met bekende problemen van dien, zoals parkeerdruk, geluidsoverlast, fijn stof en verlies van openbaar groen en stadsparken. Niemand voelt zich hier echt gelukkig bij.


Aldus Henk van Harssel, voorzitter van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers naar aanleiding van het rapport 'Projectontwikkeling in stad en land... 'natuurlijk' van deze vereniging. Van Harssel pleit daarom voor een totale herziening van het ruimtelijke beleid in Nederland, waarbij veel meer dan nu kleine bouwlocaties in het landelijk gebied worden aangewezen. Van Harssel: "De grote behoefte aan landelijk wonen is er nu eenmaal. Tot 2040 is de verwachte behoefte voor vormen van wonen in het groen zelfs 50 tot 70 procent, terwijl de vraag naar stedelijk wonen slechts een derde is. Het beleid in de Nota Ruimte van dit kabinet is echter precies omgekeerd, want dat kiest juist voor het merendeel van de bouwproductie in de grote stedelijke bouwlocaties van ons land.

Volgens Van Harssel is er geen enkele reden om bang te zijn dat Nederland bij zo'n herziening van het beleid wordt volgebouwd. "Onze bevolking groeit tot 2040 eeuw nog maar met 700 duizend inwoners en daarna zal onze bevolking zelfs krimpen. Het percentage bebouwd gebied bedraagt thans voor heel Nederland 11% en dat zal deze eeuw hooguit groeien tot 12½%. Onze zorg is dus niet: we bouwen Nederland vol. Onze zorg is eerder: hoe weten we de laatste kans om Nederland mooi te maken te benutten." Volgens Van Harssel heeft het huidige restrictieve bouwbeleid, het beleid dus om dicht op elkaar te bouwen, zelfs averechts gewerkt. "Want behalve dat hierdoor de kwaliteit van onze steden verder achteruitloopt, nemen de klachten over een 'verrommeld' platteland hand over hand toe." Volgens NVB is het daarom hoog tijd dat de overheid samen met de natuurorganisaties en de projectontwikkelaars de handen ineenslaat om Nederland mooi te maken en tegelijkertijd de bewoners tevreden te houden door goede woonmilieus te bieden. Volgens NVB is er veel meer mogelijk dan nu vaak wordt gedacht. "Waar het op aankomt is, dat er een besef komt dat groene bouwlocaties iets aan het landschap kunnen toevoegen en dat met de opbrengst van wonen in het groen ook verloederde gebieden weer mooi gemaakt kunnen worden, plus dat het helpt natuurinrichting er mee te bekostigen, zoals herstel van oude houtwallen, boeren heggen, herplant van elzen, etc.

Open dialoog
Ter illustratie van de mogelijkheden zal NVB tijdens de jaarvergadering van de vereniging op 3 november a.s. in Nunspeet twee rapporten presenteren. Het eerste rapport betreft een onderzoek van Rigo Research over de bijdrage die kleinschalige woningbouw kan leveren aan natuurontwikkeling in het landelijk gebied. Het tweede betreft onder de titel 'Projectontwikkeling in stad en land... 'natuurlijk' een boekje met o.a. ook gesprekken met diverse vertegenwoordigers van organisaties als het Ruimtelijk Planbureau, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten over het thema.

NVB wil zo graag een open dialoog op gang brengen over een betere ruimtelijke inrichting van Nederland. Het realiseren van fijne en krachtige steden met tegelijk aangename en kleinschalige bebouwingskorrels in het groen én een prettig leefmilieu moeten daarbij het uitgangspunt zijn.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet