NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Snelle en eenvoudige subsidieverlening in Noord-Brabant

27 oktober 2005

De onlangs door Provinciale Staten van Noord-Brabant vastgestelde nieuwe algemene provinciale subsidieverordening treedt per 1 januari 2006 in werking. Deze verordening die twintig subsidieverordeningen vervangt, is er gekomen om het aanvragen van subsidies bij de provincie een stuk eenvoudiger (minder regelingen) en sneller (sneller subsidie vaststellen) te laten verlopen. Aanvragers krijgen binnenkort te maken met één loket. Ook komt er een digitaal loket voor het indienen van aanvragen en kan de aanvrager straks op Internet de procedure van zijn of haar aanvraag van dag tot dag volgen.

De provincie richt zich steeds meer op uitvoering van beleid. Om dat te versterken willen Provinciale Staten dat er minder regels komen en procedures korter worden Voor de uitvoering van provinciaal beleid zijn subsidies een van de belangrijkste instrumenten. Meer dan eenderde deel van het geld dat de provincie uitgeeft, gaat op aan subsidies voor instellingen en burgers.

Algemene subsidieverordening
Bij de nieuwe algemene subsidieverordening is gestreefd naar een eenvoudig, helder en begrijpelijk systeem voor subsidieverstrekking, dat praktisch hanteerbaar is voor provincie en subsidieaanvragers. Extra winst, zowel voor de (vaste) subsidieontvangers als voor de provincie zelf als subsidieverstrekker, wordt geboekt door het in beginsel direct vaststellen van een meerjarige subsidieverstrekking (variërend, maar met een maximum van 4 jaar). Het vertrekpunt daarbij is het maken van budgetafspraken. Buiten deze meerjarige subsidies voor met name de vaste subsidierelaties die daarvoor in aanmerking komen, blijven de eenjarige en incidentele subsidievormen bestaan.

Eén loket
De provincie werkt aan de mogelijkheid dat subsidieaanvragers en -ontvangers in de contacten met de provincie te maken krijgt met één loket. Hierdoor wordt voorkomen dat de aanvrager verschillende aanspreekpunten bij de provincie heeft als het gaat om aanvraag en afhandeling van een subsidie. Het streven is dit jaar het loket operationeel te laten zijn. Ook wordt gewerkt aan de mogelijkheid bij de provincie via Internet subsidie aan te vragen uit het Combifonds. Dit is een subsidieregeling voor multifunctionele gebouwen en woonzorgcombinaties waarmee de provincie de leefbaarheid bevordert. Het fonds gaat dienen als proefproject voor de invoering van een digitaal loket voor de elektronische aanvraag en afhandeling van alle provinciale subsidies. Het streven is een dergelijk digitaal loket medio 2007 te hebben gerealiseerd.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet