NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburgse Handreiking Ruimtelijke Ordening vernieuwd

25 oktober 2005

De Herorientatie van de Ruimtelijke ordening in Limburg verloopt in een zo hoog tempo, dat amper 15 maanden na de eerste versie van de Handreiking Ruimtelijke Ordening Limburg alweer een vernieuwde versie hiervan nodig is. Gedeputeerde Staten hebben deze nieuwe versie vandaag vastgesteld. De nieuwe versie is nodig, omdat er een voortdurende vernieuwing plaatsvindt in de werkwijze en de rolverdeling tussen vooral Provincie en gemeenten om maximaal te kunnen inspelen op nieuwe kansen en inzichten in het ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn ontwikkelingen in rijksregelingen meegenomen in de vernieuwde Handreiking.

Gedeputeerde Ger Driessen bespreekt de verdere aanpak van de deregulering in de ruimtelijke ordening morgen met vertegenwoordigers van gemeenten en adviesbureaus. Dat gebeurt tijdens een werkconferentie voor Limburgse gemeenten over deregulering en ruimte in Sittard. De conferentie, met de titel Heb het lef!, vindt plaats in Sittard.

Opbouw Handreiking
Het eerste deel van de Handreiking (over de werkwijze en planbeoordeling) is aangepast op basis van een nieuwe wijze van het toetsen van gemeentelijke plannen en de nieuwste lijst bestemmingsplanwijzigingen waarvoor de Provincie de bevoegdheid aan de gemeenten heeft overgedragen. Daarnaast zijn verschillende nieuwe beleidskaders opgenomen, zowel van het Rijk als de Provincie, zoals de Provinciale Woonvisie, de herziening van het Contourenbeleid, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen en het Besluit Luchtkwaliteit 2005.

Ook deel II van de Handreiking (het informatiedeel) is aangepast op basis van dit nieuwe beleid. De Provincie gaat dit informatiedeel binnenkort voortdurend actualiseren via de provinciale website www.limburg.nl/ruimte. Dat maakt het aanpassen en verspreiden van papieren versies overbodig. Daarnaast zijn aan de Handreiking enkele quickscans toegevoegd, waarmee gemeenten snel inzicht kunnen krijgen in de belangrijkste randvoorwaarden voor gebiedsontwikkeling en de daarbij benodigde onderzoeken.

De Limburgse gemeenten en de Provincie gaan projectmatig samenwerken om een gestructureerde aanpak en praktische hulpmiddelen te ontwikkelen voor ontwikkelingsplanologie. Daarvoor is inmiddels per gemeente één project geselecteerd. Gedeputeerde Ger Driessen presenteert de lijst geselecteerde projecten tijdens de werkconferentie van woensdag.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet