NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Friesland vereenvoudigt toezicht ruimtelijke ordening op gemeenten

19 oktober 2005

De provincie gaat op het terein van de ruimtelijke ordening de regels verminderen en vereenvoudigen. Daardoor hoeven gemeenten straks voor een groot aantal kleine bestemmingsplanafwijkingen geen toestemming van de provincie meer te vragen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van woningen, mogelijkheden voor hergebruik van boerderijen, gebruiksveranderingen van grond en vrijstellingen voor detailhandel en kantoren. De provincie verwacht dat door de vereenvoudiging het huidige aantal afwijkingen van bestemmingsplannen waarvoor nu nog provinciale toestemming nodig is - ongeveer 450 per jaar - met een kwart tot mogelijk een derde naar beneden zal gaan .

Het nieuwe planologische toezicht gaat in op 1 november 2005. Het is in overleg met de Friese gemeenten en het ministerie van VROM tot stand gekomen. De gemeenten gaven aan blij te zijn met de nieuwe aanpak, want door de vlottere afdoening van procedures en vergunningen bij de provincie kunnen gemeenten de aanvragers sneller bedienen. Overbodige administratieve beperkingen en voorwaarden bij het planologisch toezicht worden weggenomen. De provincie zal bij bezwaren tegen bestemmingsplannen in het vervolg zoveel mogelijk de mening van de gemeente volgen. Bij bestemmingsplanafwijkingen wordt de verantwoordelijkheid voor ingediende bezwaren volledig bij de gemeenten gelegd, volgens het motto: lokaal wat kan, provinciaal wat moet. De provincie blijft bovengemeentelijke belangen, zoals die worden geregeld in het nieuwe streekplan voor Fryslân, bewaken. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving staat hierbij voorop.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet