NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Brabant voldoet aan staatssteuntoets bij deelname aan Agro & Co

13 oktober 2005

De Europese Commissie heeft geen bezwaar tegen deelname van de Provincie Noord-Brabant in het Agro & Co Kapitaalfonds. De Commissie vindt het fonds verenigbaar met de richtlijnen voor staatssteun.

Hiermee is de weg vrij voor oprichting van het Agro & Co Kapitaalfonds dat een impuls moet geven aan de Brabantse plattelandseconomie. De nieuwe participatiemaatschappij beschikt over 20 miljoen waarmee het innovatieve, veelbelovende bedrijven gaat financieren in de agrofood, verbrede landbouw en groene ruimte van Brabant. Provincie Noord-Brabant, Brabantse Rabobanken en Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (via NCB Participaties) worden de aandeelhouders in het Agro & Co Kapitaalfonds. Zij dragen elk voor eenderde bij in het fondskapitaal.

Kapitaalfonds
Het Agro & Co Kapitaalfonds maakt deel uit van Agro & Co Brabant dat nieuw ondernemerschap op het Brabantse platteland stimuleert door innovatieve, economische activiteiten te ontwikkelen. Het ontwikkelbedrijf van Agro & Co Brabant is vorig jaar al gestart en ondersteunt initiatieven in de eerste ontwikkelingsfase door partijen bij elkaar te brengen en kennis toe te voegen. Het op te richten fonds maakt het nu mogelijk om aan kansrijke bedrijven risicodragend kapitaal te verstrekken.

Initiatieven
Bij Agro & Co zijn het afgelopen jaar zo'n tachtig initiatieven voor ondersteuning en begeleiding aangemeld. Een tiental projecten is nu in uitvoering. Een van de ondersteunde projecten is een proef waarbij satelliettechnologie wordt ingezet om het groeiproces van landbouwgewassen nauwkeurig te monitoren. Aan de hand van gegevens over groei en kwaliteit van het gewas kan de boer tijdig ingrijpen en zonodig aanvullend beregenen of bemesten. Hierdoor moet de productiviteit en kwaliteit van de teelt verbeteren en de opbrengst nauwkeuriger te voorspellen zijn. Daarnaast neemt Agro & Co ook zelf initiatieven als zij kansen in de markt ziet. Zo is een Brabantbrede aanpak in voorbereiding voor de marketing van Brabantse streekproducten. Ook onderzoekt Agro & Co nieuwe kansen in de combinatie van landbouw en energie en dan vooral biobrandstoffen. Agro & Co Brabant

Agro & Co Brabant is een gezamenlijk initiatief van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Brabantse Rabobanken, Provincie Noord-Brabant en Kenniscentrum Duurzame Stad- en streekontwikkeling (KDS). Dit kenniscentrum is een samenwerkingsverband van HAS Den Bosch, Fontys Hogescholen en Helicon Opleidingen. Het innovatiecentrum en bijbehorend fonds zijn gevestigd in Tilburg. Agro & Co Brabant is een flexibele netwerkorganisatie met een kapitaalfonds speciaal gericht op financiering van kansrijke nieuwe bedrijven.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet