NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies krijgen 9 miljoen voor uitvoeren natuurwetgeving

7 oktober 2005

De provincies krijgen vanaf 2005 van de rijksoverheid jaarlijks 9,05 miljoen euro voor de uitvoering van de ontheffingverlening op de Flora- en Faunawet en de vergunningverlening Natuurbeschermingswet. Dit is het resultaat van intensief overleg tussen het IPO en de ministers Veerman van LNV, Zalm van Financiën en Remkes van BZK.

Al in april van dit jaar had het IPO hierover met minister Veerman overeenstemming bereikt, maar in een nader overleg ontstond onduidelijkheid over de financieringsconstructie. Op een gegeven moment was er zelfs sprake van dat een deel van dit bedrag gevonden zou kunnen worden in het accres van het provinciefonds. Het IPO verzette zich daar tegen, omdat dan sprake zou zijn van ‘een sigaar uit eigen doos’.

Minister Veerman heeft nu in een brief aan het IPO vastgelegd dat vanaf 2005 jaarlijks € 9,05 miljoen via het provinciefonds beschikbaar komt. De provinciale taakuitoefening voor vergunningverlening Natuurbeschermingswet heeft betrekking op provinciale verantwoordelijkheden die zijn opgenomen in de aangepaste wet, die 1 oktober jl. van kracht is geworden. De provinciale taakuitoefening inzake de Flora- en Faunawet is niet nieuw, maar hiervoor was in het verleden onvoldoende compensatie geboden.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet