NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ministerraad: Natuurkwaliteit stabiel

14 oktober 2005

De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingestemd met de toezending van de Natuurbalans 2005 aan de Tweede Kamer. De Natuurbalans is een uitgave van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en bevat een evaluatie van het natuur en landschapsbeleid. Het kabinet onderschrijft het beeld dat de Natuurbalans schetst van stabilisering - in een enkel geval ook van vooruitgang - van de natuurkwaliteit. Tegelijkertijd wijst het kabinet er op dat er nog een lange weg te gaan is om de teruggang van de biodiversiteit tegen te gaan en de natuur in Nederland terug te brengen naar een acceptabel niveau.

Het Nederlandse landschap verstedelijkt in grote mate en relatief snel. De achteruitgang van het Nederlandse landschap van de afgelopen eeuw is echter gestopt en de totale oppervlakte landnatuur is in de periode 1990 en 2000 vrijwel gelijk gebleven. Dit is het gevolg van lokale successen en nog te weinig van een breed beleid.

Enige andere bevindingen uit de Natuurbalans:

  • Door een verbetering van de kwaliteit van het rivierwater en de natuurontwikkeling is er sprake van een verbetering van natuurkwaliteit in de grote rivieren.
  • De voortgang van de realisatie en hoeveelheid hectares van de Ecologische Hoofdstructuur ligt op schema, maar de samenhang van de gebieden is nog niet optimaal.
  • De twintig Nationale Landschappen zijn goed gekozen: het zijn gebieden met nationale en internationale waardevolle kenmerken.
  • Door de op handen zijnde aanwijzing van Natura 2000 gebieden voldoet Nederland aan zijn Europese verplichtingen.
 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet