NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ministerraad besluit tot schadeloosstelling kokkelvisserij van 92 miljoen euro

14 oktober 2005

De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingestemd met een aan de kokkelsector uit te keren schadeloosstelling van 92 miljoen euro in verband met de gedwongen beëindiging van de kokkelvisserij in de Waddenzee. De overheid moet deze zogenoemde nadeelcompensatie uitkeren in verband met het eerdere besluit om met ingang van 2005 geen vergunningen voor de kokkelvisserij in de Waddenzee meer te verlenen. Deze door de overheid opgelegde stopzetting van de kokkelvisserij maakt onderdeel uit van het bredere Waddenzeebeleid.

Het door de ministerraad bepaalde bedrag aan nadeelcompensatie bedraagt in totaal circa 71 miljoen euro netto. In dit bedrag zitten ook de kosten samenhangend met het door de werkgevers op te stellen sociaal plan voor onder meer hun werknemers. Het bedrag zal volgens de gangbare methode aan de betrokken bedrijven bruto worden uitgekeerd. Dit leidt tot een bruto bedrag van 92 miljoen euro. Deze schadeloosstelling zal worden betaald uit het Waddenfonds.

De vaststelling van het bedrag is in belangrijke mate gebaseerd op het advies van de in het najaar van 2004 door de overheid ingestelde Adviescommissie schadebepaling kokkelsector. In deze adviescommissie hadden zitting: de heer prof. drs. F.A. Maljers (voorzitter) alsmede de heer dr. M.J.L. Jonkhart en de heer mr. J.C. Jaakke. Deze adviescommissie heeft in juli van dit jaar aan minister Veerman haar adviesrapport aangeboden.

Het advies is door de overheid gevolgd op de punten van het berekende economische schadebedrag van 105 miljoen euro, de kosten van het sociaal plan en de extra vergoeding voor kleine bedrijven wegens onevenredig nadeel. Ook de op deze bedragen toe te passen korting is door de overheid gevolgd, zij het dat die korting door de overheid op een hoger niveau is berekend in verband met recente ontwikkelingen in de rechtspraak en in verband met de bij nadeelcompensatie gebruikelijke korting in verband met het ondernemersrisico.

 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet