NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Voorbeeldregeling Ruimte voor Ruimte Impuls Drentse platteland

20 september 2005

Minder landschapsontsierende bebouwing en meer ruimtelijke kwaliteit op het Drentse platteland. Dat is in het kort het doel van de voorbeeldregeling Ruimte voor Ruimte. Gedeputeerde staten stelden vandaag het ontwerp van de voorbeeldregeling vast. De regeling houdt in grote lijn in dat bij de sloop van minimaal 1.000 m2 van (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing onder bepaalde voorwaarden het recht ontstaat voor de bouw van een compensatiewoning. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat in ruil voor het afbreken en opruimen van een oude stal een woonhuis op dezelfde plaats of aan de rand van een dorp mag worden gebouwd.

De regeling is een voorbeeldregeling omdat deze pas effectief wordt voor burgers, nadat gemeenten die hebben overgenomen in hun bestemmingsplannen. Bij de ontwikkeling van de voorbeeldregeling is overlegd met de twaalf Drentse gemeenten, de Milieufederatie en LTO-Noord. Gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA) is blij met de regeling: "Ik vind dat we zuinig moeten zijn op het aantrekkelijke karakter van ons platteland. Waar ruimtelijke kwaliteit ontbreekt, zet de provincie zich in om deze te creŽren. De voorbeeldregeling Ruimte voor Ruimte biedt hiervoor een goed instrument."

De voorbeeldregeling is een uitwerking van het tweede provinciaal omgevingsplan (POPII) dat in 2004 door provinciale staten van Drenthe is vastgesteld. In het POP staan de hoofdlijnen voor het omgevingsbeleid van Drenthe beschreven. Daarbij komen bijvoorbeeld aan de orde: water, verkeer en vervoer, milieu kernontwikkeling, wonen, werken, landschap en natuur.

Van 30 september tot en met 10 november ligt de voorbeeldregeling ter inzage in het provinciehuis in Assen en in de Drentse gemeentehuizen. In die periode kan men commentaar op de regeling bij de provincie indienen. Gedeputeerde staten oordelen vervolgens of de regeling naar aanleiding hiervan moet worden aangepast. De definitieve voorbeeldregeling wordt eind 2005 door GS vastgesteld. De voorbeeldregeling en een samenvatting zijn ook te vinden op de provinciale website www.drenthe.nl.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet