NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeeuwse regierol voor 600 hectare estuariene natuur gewenst

20 september 2005

Gedeputeerde Staten van Zeeland adviseren Provinciale Staten de regierol voor de realisatie van 600 hectare nieuwe estuariene natuur aan de Westerschelde te aanvaarden. Deze regierol maakt deel uit van een totaalpakket aan maatregelen die het rijk aanbiedt aan de provincie Zeeland. Het totale aanbod bestaat kortweg uit: provinciale regie over de realisatie van 600 hectare estuariene natuur met een rijksbudget van 200 miljoen euro; daarnaast ontvangt Zeeland van het rijk 100 miljoen euro voor verdubbeling van de Sloeweg en Tractaatweg.

Onderbouwing
Provinciale Staten behandelde dit aanbod eerder in de statenvergadering van 17 juni. De staten vroegen toen een aannemelijke onderbouwing van de 600 hectare aan het ministerie van LNV. Deze onderbouwing is inmiddels geleverd. De onderbouwing betreft de aard en omvang van de opgave van 600 hectare in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen voortkomend uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De conclusie van Gedeputeerde Staten betreffende de onderbouwing van LNV is dat "het rijk voldaan heeft aan het verzoek van de provincie om een aannemelijke onderbouwing te leveren voor het natuurpakket in relatie tot de Europese instandhoudingsdoelstellingen." (citaat uit het Statenvoorstel)

Habitatrichtlijn
De vraag van de staten om een aannemelijke onderbouwing voor het natuurpakket heeft ertoe geleid dat Zeeland nu zekerheid heeft over de periode tot 2014. De taakstelling van 600 hectare estuariene natuur wordt als kwantitatieve doelstelling opgenomen in het eerste beheersplan voor het Habitatgebied Westerschelde. De looptijd van dit plan is 2008 - 2014. Met andere woorden: tot 2014 is 600 hectare voldoende. Pas in 2014 wordt op grond van monitoring bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de Europese eisen.

Landbouw
Het totaalpakket aan maatregelen houdt ook in dat aan landbouwers goede compensatie geboden kan worden en dat daarnaast ontwikkelingsmaatregelen voor de landbouw en een grondruilbank worden opgezet. Het totale budget voor individuele belanghebbenden wordt geraamd op 38 miljoen euro. Voor de ontwikkelingsmaatregelen Ún voor de grondruilbank samen is 13 miljoen euro beschikbaar. De ZLTO kan instemmen met het landbouwflankerend beleid.

300 hectare ingevuld
Bij de uiteindelijke realisatie van de nieuwe estuariene natuur komt het rijk tegemoet aan de Zeeuwse wens natuurprojecten in te kaderen in regionale ontwikkelingsplannen en visies. Dat biedt perspectiefvolle ontwikkelingskansen voor de regio's waarin de natuurmaatregelen zullen plaatsvinden. Het Nederlandse deel van de uitbreidingen van het Zwin en de Hedwige/ Prosperpolder - in totaal ongeveer 300 hectare - wordt uitgevoerd binnen de 600 hectare. Momenteel wordt onderzoek verricht naar de mogelijke situering van de resterende 300 hectare.

PS behandelt het onderwerp in de statenvergadering van 7 oktober.
Op 28 september vindt een extra vergadering van de Commissies Ecologie en Water en Ruimte plaats.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet