NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gemeenten versterken klimaatverandering

30 augustus 2005

In 17 gemeenten, door het hele land, heeft Milieudefensie vanochtend waarschuwingsborden tegen broeikasgassen opgehangen onder de plaatsnaamborden. Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat 70 procent van de onderzochte gemeenten te weinig doet om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en daardoor bijdragen aan klimaatverandering. Gemeenten als Wijchen (Gld.), Voorst (Gr.), Horst aan de Maas (L) en Velsen (NH) scoren slecht. De Noord-Brabantse gemeenten Etten-Leur en Tilburg hebben de beste score.

Het onderzoek laat zien dat concrete maatregelen vaak uitblijven als het gaat om het terugdringen van broeikasgassen. Zelfs een simpele maatregel als het overstappen op groene stroom blijkt voor sommige gemeenten al teveel moeite. 'Onvoorstelbaar,' vindt Donald Pols, campagneleider Energie en Klimaat bij Milieudefensie, 'als je weet dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor ongeveer éénderde van de totale uitstoot van broeikasgassen in ons land! Zonder deelname van de gemeenten zal Nederland er niet in slagen klimaatverandering een halt toe te roepen.'

Acht van de tien gemeenten weten niet wat hun bijdrage aan klimaatverandering is omdat zij hun broeikasgasproductie niet meten, zo blijkt uit het onderzoek. Zeven van de tien gemeenten hebben geen structurele begroting voor klimaatbeleid en stellen zichzelf geen doelen om broeikasgassen te beperken. En maar éénderde van de gemeenten neemt de moeite hun burgers te informeren over klimaatverandering en de rol zij kunnen spelen in het terugdringen van broeikasgassen.

Overstromende riolen, buiten hun oevers tredende rivieren of juist verdroging van het buitengebied zijn voorbeelden van de directe gevolgen van klimaatverandering waar gemeenten mee te maken krijgen. Pols: 'Het is dus ook in hun eigen belang dat er wat gebeurt. Veel kan al worden bereikt met eenvoudige maatregelen: zonnepanelen op scholen, groene stroom voor het gemeentehuis en klimaatvriendelijke bouwprojecten.'

Samen met Vereniging Klimaatverbond Nederland heeft Milieudefensie tien actiepunten geformuleerd waar gemeenten mee aan de slag kunnen om hun klimaatbeleid te versterken. Speerpunt daarin is dat gemeenten de Kyotodoelstelling die landelijk is afgesproken (6 procent minder CO2-uitstoot in 2010) onderdeel maken van het lokaal beleid met bijbehorende maatregelen die energiebesparing en duurzame energie op allerlei terreinen stimuleren. Deze oproep valt morgen bij alle gemeenteraden in de bus. Burgers kunnen via de website van Milieudefensie een oproep doen voor verscherping van het klimaatbeleid.

Op www.milieudefensie.nl/klimaatkaart staan de klimaatscores van gemeenten. Ook is te zien hoeveel broeikasgassen gemeenten per inwoner uitstoten en wat hun reductie zou moeten zijn.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet