NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drentsche Aa oogst plannen voor toekomst

18 juli 2005

In de Drentsche Aa zijn over de jaren 2003 en 2004 voor een totaalbedrag van ruim 4,3 miljoen euro aan projecten goedgekeurd. Dat is te lezen in het gezamenlijk jaarverslag van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa en het SGB-gebiedsplan van de Drentsche Aa / Elperstroom. Het afgelopen jaar is veel tijd gestoken in voorlichting aan de bevolking. Op 25 informatieavonden zijn de bewoners ge´nformeerd over projecten of zijn presentaties gehouden over zaken die in de Drentsche Aa spelen.

In het jaarverslag wordt een opsomming gegeven van een groot aantal lopende en nieuwe projecten. Als die allemaal zijn voltooid, is de waterhuishouding van 825 hectare landbouwgrond verbeterd, wordt in een gebied van 335 hectare de verdroging bestreden en zijn over een lengte van 22 kilometer beken hersteld en natte verbindingszones aangelegd. Verder is op plaatsen het landschap hersteld, zijn vispassages en wandelpaden aangelegd en zijn ongezuiverde lozingen gesaneerd. De financiering van deze projecten komt voor een belangrijk deel uit bijdragen van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB). Naast het rijk hebben ook de Europese Unie, waterschappen, de provincie, gemeenten, Staatsbosbeheer en derden hun steentje bijgedragen.

In de Drentsche Aa vinden veel excursies plaats. Vorig jaar waren dat er ruim vijftig. Een gemotiveerde groep van 28 ervaren, vrijwillige Drentsche Aa gidsen begeleidt het merendeel van deze excursies. Tijdens gidsenavonden wisselen zij ervaringen en gegevens uit en worden zij ge´nformeerd over actuele ontwikkelingen. Niet alleen zijn veel informatieavonden georganiseerd, de bewoners van het gebied hebben vorig jaar ook de eerste drie nummers van het informatieblad "Doorstroom" ontvangen. Het blad met een oplage van 15.000 exemplaren is huis aan huis verspreid. Verder zijn alle ontwikkelingen in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa terug te vinden op www.drentscheaa.nl. Gemiddeld ruim honderd mensen per dag bezochten het afgelopen jaar deze website.

De landschapsvisie en integrale kansenkaart, die afgelopen jaar zijn vastgesteld, vormen samen de basis voor toekomstige ruimtelijke plannen in het gebied van de Drentsche Aa. De visie - opgesteld in opdracht van Staatsbosbeheer - kwam tot stand, nadat eerst de cultuurhistorische waarden van het gebied zijn ge´nventariseerd. De Integrale Kansenkaart geeft in de eerste plaats aan welke mogelijkheden er zijn voor de landbouw, eventueel in combinatie met landschapsbeheer en natuur.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet