NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Openstelling regeling draagvlak natuur

20 juli 2005 - Het ministerie van LNV stelt 2,8 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten of programma's die bijdragen aan het vergroten van het maatschappelijke draagvlak voor natuur. Aanvragen voor deze regeling draagvlak natuur (RDN) kunnen van 1 augustus tot en met 31 augustus worden ingediend bij Dienst Regelingen.

Wie komen in aanmerking?
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door stichtingen, verenigingen en samenwerkingsverbanden. Voorwaarde is dat zij een werkgebied hebben van minimaal drie provincies.

Voorwaarden
Projecten moeten gericht zijn op kennisvergroting van de natuur bij specifieke doelgroepen. Of ze moeten samenwerking en informatie-uitwisseling tussen organisaties stimuleren.
De programma's moeten gericht zijn op het benutten van de rol van maatschappelijke organisatie(s) op het gebied van natuur. Van het totale budget van 2,8 miljoen is 1,4 miljoen euro beschikbaar voor projecten en 1,4 miljoen euro voor programma's. De subsidiabele kosten komen volledig voor subsidie in aanmerking.

Hoe aanvragen?
Wie voor deze subsidie in aanmerking wil komen, moet een ingevuld aanvraagformulier, een gedetailleerde beschrijving van het project en een begroting insturen. Het aanvraagformulier is te downloaden via internet: www.minlnv.nl/loket. Op deze site staat ook de regelingstekst. Meer informatie is verkrijgbaar bij Het LNV-Loket, telefoon: 0800 - 22 333 22.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet