NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europees netwerk natuurgebieden - Nederland ligt op schema

8 juli 2005 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag de Natura 2000 Contourennotitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze notitie beschrijft de voortgang van de uitvoering van het Europese netwerk in Nederland. Nederland heeft zich op basis van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verplicht om de biologische diversiteit te waarborgen door het instandhouden van soorten en habitattypen. Nederland draagt met 161 gebieden bij aan het Europese netwerk van beschermde gebieden, Natura 2000. De Nederlandse Natura 2000 gebieden liggen nagenoeg geheel binnen de Ecologische hoofdstructuur. Met deze bijdrage voldoet Nederland vrijwel geheel aan zijn Europese verplichtingen.

In het najaar wordt overleg gevoerd over de uitvoering van Natura 2000 in Nederland met de provincies, andere overheden en overige betrokkenen partijen. De vraag om duidelijkheid over de consequenties van Natura 2000 gebieden is groot. Het ministerie van LNV voert in het najaar van 2005 gesprekken met provincies, andere overheden en overige betrokken over de Natura 2000 doelen, de inhoudelijke inzet voor de aanwijzingsbesluiten en de kaders voor en organisatie van de beheersplannen. Na dit overleg stelt het rijk ontwerp-aanwijzingsbesluiten op en start in 2006 het formele traject van de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden.

De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld in 2010 de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Een belangrijk instrument hiervoor is het realiseren van een netwerk van natuurgebieden van Europees belang. Dit netwerk heeft als doelstelling het waarborgen van de biodiversiteit in Europa. Afgesproken is dat lidstaten alle maatregelen nemen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitattypen in Europees belang te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede met de regionale en lokale bijzonderheden.

Zie ook de kamerbrief: Contouren uitvoering Natura 2000  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet