NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

RvS oordeelt over Limburgs reconstructieplan: uitvoering kan door!

6 juli 2005

De Raad van State heeft vandaag een besluit over de zestig tegen het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg ingestelde beroepen genomen. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de voortgang van de reconstructie in Noord- en Midden-Limburg. Het plan is op hoofdlijnen geaccordeerd door de Raad van State.

De meeste beroepen waren door veehouders ingesteld en gericht tegen de in het plan opgenomen zonering van de intensieve veehouderij en dan met name de zogeheten extensiveringsgebieden. Dat zijn de gebieden waar de bouwkavels van intensieve veehouderijen niet meer mogen worden uitgebreid. De Provincie had zich bij de begrenzing van de extensiveringsgebieden gebaseerd op de in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) opgenomen Provinciale Ecologische Structuur (PES). Veel veehouders waren het daar niet mee eens omdat zij meenden dat de PES uit het POL daarvoor niet voldoende was uitgewerkt. De Raad van State heeft nu echter besloten dat de Provincie zich in redelijkheid op de PES heeft mogen baseren. Ook is de Raad van State het met de Provincie eens dat de extensiveringsgebieden mede bedoeld zijn om de neerslag van ammoniak door veehouderijen op natuurgebieden te verminderen. Verder oordeelt de Raad van State dat alle beroepen die tegen andere onderdelen dan de zonering intensieve veehouderij gericht waren, niet-ontvankelijk zijn. Het gaat daarbij om onderdelen als beleidswijzigingen, stimuleringsmaatregelen of de financiering van de reconstructie.

De Raad van State heeft echter ook wel enkele punten van kritiek op het plan. De Provincie wilde de bouwkavels van intensieve veehouderijen die doorsneden werden door de grens van een extensiveringsgebied nader bekijken in een uitwerking van het Reconstructieplan. Dit had volgens de Raad van State in het Reconstructieplan zelf moeten gebeuren. Verder vindt de Raad van State dat vormveranderingen van bouwkavels van intensieve veehouderijen in extensiveringsgebieden in principe mogelijk moeten zijn als dit per saldo een verbetering van de omgevingskwaliteit tot gevolg heeft. Tot slot concludeert de Raad van State dat de bewindslieden van LNV en VROM goedkeuring hadden verleend aan de in het plan opgenomen varkensvrije zones en tegelijkertijd de Provincie hadden gevraagd er geen uitvoering aan te geven. De Raad van State vindt dit tegenstrijdig en heeft de varkensvrije zones daarom vernietigd.

Met enkele aanpassingen van het Reconstructieplan kan aan de kritiekpunten van de Raad van State tegemoet worden gekomen. Voor een planaanpassing voor de intensieve veehouderijen waarvan de bouwkavel doorsneden wordt door de grens van een extensiveringsgebied is het meeste voorbereidende werk reeds uitgevoerd. Voor wat betreft de varkensvrije zones hadden Rijk en Provincie al afgesproken deze uit het plan te schrappen.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet