NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Limburg keurt faunabeheerplannen goed

6 juli 2005

Gedeputeerde Staten hebben de drie Limburgse faunabeheereenheden wettelijk erkend. Tegelijk hebben zij de faunabeheerplannen voor Noord-, Midden- en Zuid-Limburg goedgekeurd. Met de goedkeuring van deze plannen, verlenen Gedeputeerde Staten de daarop gebaseerde ontheffingen en aanwijzing voor het doden van dieren. Dat gebeurt op basis van de Flora- en faunawet. Hiermee komt er een einde aan de periode waarin ontheffingen van het verbod om dieren te doden alleen ad hoc konden worden verleend.

De Flora- en faunawet regelt, dat het faunabeheer moet plaatsvinden op basis van breed gedragen plannen die het resultaat zijn van overleg tussen de maatschappelijke geledingen die in de faunabeheereenheden zijn vertegenwoordigd: landbouw, natuur, jacht en particulier grondbezit. Deze faunabeheerplannen beschrijven hoe de komende vijf jaar zal worden omgegaan met dierpopulaties en met schade die in het wild levende dieren veroorzaken. De plannen bevatten per diersoort een beschrijving van de verwachte schade en de maatregelen die de faunabeheereenheden wensen te nemen om deze schade te beperken.

Duurzaam beheer en schadebestrijding
De faunabeheerplannen en de ontheffingen maken het duurzaam beheer van de populatie reen en wilde zwijnen in Limburg mogelijk. Daarnaast wordt schadebestrijding in de landbouw mogelijk gemaakt, als ondersteuning van het verjagen van dieren. Daarbij gaat het om roeken, spreeuwen, grauwe ganzen, kolganzen, veldmuizen, bosmuizen en woelratten. Het doden van vossen is toegestaan ter bescherming van hamsters en weidevogels en om vee (bedrijfsmatig gehouden vee n hobbyvee) te beschermen. Ook voor damherten, edelherten en hazen (buiten het jachtseizoen) wordt een ontheffing verleend. Voor houtduiven, konijnen, zwarte kraaien en kauwen en mollen bestaat al een landelijke vrijstelling. Alleen voor de knobbelzwaan hebben Gedeputeerde Staten besloten geen ontheffing te verlenen. Om het doden van dieren die niet van nature in Nederland voorkomen en verwilderde dieren mogelijk te maken hebben GS een zogeheten aanwijzing ex artikel 67 van de Flora- en faunawet gedaan. Deze aanwijzing geldt voor verwilderde huiskatten, gedomesticeerde grauwe ganzen, duiven, nertsen, damherten, nijlganzen, Canadese ganzen, rosse stekelstaarten, beverratten en muskusratten. Door deze aanwijzing is nu ook onduidelijkheid weggenomen rond deze dieren, tekenen de drie Fauna-beheereenheden bij dit onderdeel aan.

Toegenomen schade landbouw
De goedkeuring van de faunabeheerplannen betekent een tegemoetkoming aan wensen uit de landbouw om schade beter te kunnen bestrijden. Cijfers van het Faunafonds wijzen op een ontwikkeling van de schade die de landbouw ondervindt. In Limburg geldt dat vooral voor de schade die een sterk gegroeide populatie overzomerende grauwe ganzen veroorzaakt. Die schade kan nu beter worden beperkt. Ook kan vossenschade aan bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden vee beter worden bestreden.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet