NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gebiedsvisie Ransdalerveld

27 juni 2005

Gedeputeerde Staten stemmen in met de gebiedsvisie die de landinrichtingscommissie heeft opgesteld voor het Ransdalerveld. De problematiek van erosie en wateroverlast in dit gebied was de aanleiding om de visie op te stellen. De uitvoering van maatregelen uit de visie moet worden ingepast in de programmering van het gebiedsgericht beleid.

Behalve voor waterbeheersing formuleert de landinrichtingscommissie ook doelstellingen op het gebied van landbouw, natuur en landschap, recreatie, cultuurhistorie en leefbaarheid. Daarmee gaan ze verder dan gebruikelijk is bij landinrichting. De landinrichtingscommissie sluit bewust aan op de doelstellingen van het plan van aanpak Zuid-Limburg Vitaal Platteland. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de landinrichtingscommissie erin geslaagd is om de doelen vanuit het plan van aanpak te vertalen naar het gebied Ransdalerveld. De landinrichtingscommissie heeft de doelen vertaald in concreet te treffen maatregelen. Daarmee richt de gebiedsvisie zich goed op de uitvoering.

Voor de uitvoering van de gebiedsvisie voor het Ransdalerveld zijn beperkt rijksmiddelen beschikbaar. Er wordt dus ook een beroep gedaan op de partijen in het gebied, waaronder de Provincie. Om voor provinciale subsidie in aanmerking te komen moeten de projecten worden ingebed in de programmering van gebiedsgericht beleid. Gedeputeerde Staten bieden daarom de gebiedsvisie Ransdalerveld aan de Gebiedscommissie Parkstad Limburg aan, de regio waartoe het Ransdalerveld behoort. Daarbij hebben GS verzocht de gebiedsvisie mee te nemen in de door de gebiedscommissie op te stellen jaarplannen.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet